Производи

Fondi diskont kreditues për bujqësi - FDKB

Grupi i synuar

  • Bartës të ekonomive bujqësore që kanë dorëzuar kërkesë për regjistrim në Regjistrin e vetëm për ekonomi bujqësore;
  • Ndërmarrje të vogla dhe të mesme që merren me prodhimtari primare bujqësore, përpunim të produkteve bujqësore dhe eksport të produkteve primare bujqësore dhe përpunime të tyre;
  • Bartës të ekonomive bujqësore dhe ndërmarrje të vogla dhe të mesme që kanë nënshkruar Marrëveshje për përkrahje financiare me Agjencionin për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural për shfrytëzimin e përkrahjes financiare nga IPARD programi 2007-2013.

Kategori kredituese:

Primare p-në

Kredi për prodhimtari primare bujqësore - deri më 100 000 euro për kredikërkues*

Shkalla vjetore e interesit për shfrytëzues të fundit:

  • 4% për kredi të plasuara nëpërmjet bankave të përfshira komerciale;
  • 6% për kredi të plasuara nëpërmjet kursimoreve të përfshira

Dedikimi:

Për të gjitha nënsektorët në prodhimtarinë primare bujqësore (bujqësi përgatitore të tokës, pemëtari, vneshtari, prodhimtari të farës për mbjellje dhe materialit për rasat, blegtori, kultivim dhe selektim të kafshëve racorë etj.) për furnizim të:

  • mjeteve themelore (mekanizim bujqësor, pajisje, objekte në funkcion të prodhimtarisë primare bujqësore, tokë bujqësore, kope themelore, të mjellura afatgjate, etj.)
  • mjete qarkulluese (materiale për farë, ushqim për kafshë, plehëra, mjete mbrojtëse, etj.)
  • shërbime për implementimin e standardeve dhe shenjave në prodhimtarinë primare bujqësore
  • investime të përkrahura me IPARD programën (masa 101)

*) Për kredi të dedikuara për financimin e investimeve të përkrahura me IPARD programi 2007-2013 (masa 101) limiti është në përputhshmëri me vlerën e gjithsejt shumës së pranueshme të investicionit të definuar në Marrëveshjen për përkrahje financiare me Agjencionin për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural.

Kushte të tjera për kredi

Kushtet tjera për kredi (dokumentacioni i nevojshëm, afati i kthimit, grejs periudha, sigurimi) i përcakton çdo institucion financiar individualisht, në përputhshmëri me politikën kredituese dhe varësisht nga lloji i dedikimit të investicionit, vlerës së kredisë, kushtet e prodhimtarisë etj.

Banka pjesëmarrëse te të cilat mund të dorëzohet kërkesa:

TTK BANKA SHA SHKUP TTK BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.ttk.com.mk/
SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP
kreditim: 02/3200-528
centrali: 02/3200-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.sparkasse.com.mk/
KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.kb.com.mk/
NLB BANKA SHA SHKUP NLB BANKA SHA SHKUP
kreditim të kompanive mikro: 02/5100-949
kreditim të NVM: 02/510-638
kreditim të ndërmarrjeve të mëdha: 02/510-836
kontakt qendra: 02/15-600
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.nlb.mk/
OHRIDSKA BANKA SHA SHKUP OHRIDSKA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3167-618
centrali: 02/3167-600
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.ob.com.mk/
PROKREDIT BANKA SHA SHKUP PROKREDIT BANKA SHA SHKUP
kreditim:: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.procreditbank.com.mk/
STOPANSKA BANKA SHA MANASTIR STOPANSKA BANKA SHA MANASTIR
kreditim: 047/207-522
centrali: 047/207-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.stbbt.com.mk/
STOPANSKA BANKA SHA SHKUP STOPANSKA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3295-524
centrali: 02/3295-295
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.stb.com.mk/
UNI BANKA SHA SHKUP UNI BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.unibank.com.mk/
KURSIMORJA FULM KURSIMORJA FULM
kreditim: 02/3115-244
centrali: 02/3217-912
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.fulm.com.mk/
KURSIMORJA MOZHNOSTI KURSIMORJA MOZHNOSTI
kreditim: 02/2401-050
centrali: 02/2401-051
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.moznosti.com.mk/
HALKBANK SHA SHKUP HALKBANK SHA SHKUP
kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.halkbank.mk/

Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%                               
Plani i biznesit
Banka pjesëmarrëse
Linqe
Kontakt