Производи

Kredi për energjetikë

Qëllimi i linjës kredituese:

  • shfrytëzim të burimeve të ripërtëritshme të energjisë (dielli, era, uji, biogas etj.),
  • shfrytëzimi efikas i energjisë elektrike,
  • kujdesi për mjedisin jetësorë,
  • përmirësimi i klimës energjetike në R. Maqedonisë së Veriut.

Llojet e kredive:
Kreditë miratohen për proekte për:

  • efikasitet energjetik dhe
  • burime të ripërtëritshme të energjisë

Kushtet për kreditë:
Kreditë për burime të qëndrueshme të energjisë miratohen sipas kushteve në vijim:

Efikasitet energjetik

Kredi për efikasitet energjetik

Vlera e kredisë: të mos jetë më e madhe se 500.000 EURO.
Afati i kthimit: deri në 8 vite me grejs periudhë të përfshirë prej 1 viti.
Shkalla e interesit për shfrytëzuesin e fundit: deri 6% fiks në nivel vjetor.
Banka pjesëmarrëse ka të drejtë të paguajë nga shfrytëzuesi i fundit pagesë për kredinë e miratuar në lartësi deri në: 1% në vit nga vlera e kredisë.

Së paku gjysma e përfitimeve nga proekti duhet të dalin nga kursimi i energjisë e cila është matëse.
Teknologjia për kursim të energjisë doemos duhet të jetë mirë e konfirmueshme me dëshmi në kërkesën për kredi.

Personat e interesuar kërkesat për kredi i dorëzojnë në bankat komerciale me të cilat BZHMV ka të nënshkruara marrëveshje për bashkëpunim.
Kontakt:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%                               
Plani i biznesit
Banka pjesëmarrëse
Linqe
Kontakt