Производи

Kredi për kapacitete akomoduese

Përkrahja financiare të proekteve për blerje, ndërtim dhe adaptim të kapaciteteve të vogla akomoduese me standard jo më të lartë se ai që është i përcaktuar me tre yje, është i mundshëm me aplikim të investitorëve potencial për ndonjë nga linjat kredituese në vazhdim të BMPZH:

  1. BEI linja kredituese, e cila me shkallë fikse të interesit vjetor prej 5,5% dhe me afat të kthimit prej 8 viteve;
  2. LKI linja kredituese revolving (NVM/Investime/LKI revolving), e cila poashtu është me shkallë fikse të interesit vjetor prej 6%, por me afat të kthimit prej 6 viteve;
  3. FVK me skemë garantuese (NVM/Investime/Skema garantuese), e cila është në veçanti e rëndësishme për ato kompani ku mungon sigurim të mjaftueshëm gjatë miratimit të kredisë;
  4. BZHMV linja kredituese (NVM/Investime/BZHMV),e cila mundëson deri 50% nga vlera e kredisë të shfrytëzohet për mjete qarkulluese.
Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%                               
Plani i biznesit
Banka pjesëmarrëse
Linqe
Kontakt