Производи

Kredi për ndërmarrje të vogla dhe të mesme

Investime

BEI 5 - 100.000.000

Kredi për investime për ndërmarrje të vogla dhe të mesme nga BEI 5 - 100.000.000


Kushtet e përgjithshme të kredisë

Vlera e kredisë individuale e dedikuar për shfrytëzuesit e fundit: Minimum: 10.000 EUR 
Maksimum: 3.500.000 EUR
Afati i kthimit: Deri më 12 vite
Grejs peridudha e përfshirë: Deri më 24 muaj
Mënyra e pagesës: Pagesë kuartale
Pjesëmarrja e BEI linjës kredituese në përkrahje të proektit: Deri më 100%
Dhënia e mjeteve dhe pagasa ndaj BP: Në deviza (EUR)
Dedikuar:

Përkrahje të proekte të identifikuara edhe atë:
Blerja e mjeteve materiale:

 • Pasuri të patundshme
 • Pajisje
 • Mjete qarkulluese (jo më shumë se 30% nga vlera e kredisë)

Investime në mjete jomateriale (zhvillim, planifikim dhe financim në fazë të konstruksionit si dhe shpenzime për rroga dhe të tjera të lidhura me fazën e hulumtimit dhe zhvillimit)

Shfrytëzues të fundit me prioritet:
 • Subjekte që në vitin përkatës në raport me vitin e kaluar kanë vëllim të zmadhuar të punës në lartësi prej më së paku 5% ose eksport të zmadhuar prej më së paku 5%
 • Subjekte që kanë realizuar investim në modernizim, kursim të energjisë, mbrojtje të ambientit
 • Subjekte që kanë zmadhuar numrin e të punësuarve,
 • Subjekte që kanë konkurencë të mirë tregtare (të ardhurat nga puna më të larta nga shpenzimet në punë, likuiditet rrjedhës më të lartë se 0,8 dhe të ardhura nga eksporti më së paku 30%)
Ndalesa dhe përjashtime: Nga ky produkt kreditues nuk mund të financohen ndërmarrjet me veprimtari:
 • Prodhimtari dhe eksport të armëve
 • Lojërat me fat
 • Prodhimtari të duhanit
 • Aktivitete të lidhura me eksperimente mbi kafshë të gjalla
 • Aktivitete që kanë ndikim negativ në ekologji
 • Klonim
 • Aktivitete nga lëmia e tregtisë me patundshmëri
 • Proekte me vlerë të përllogaritur më shumë se 25 milion EUR
 • Proekte të dorëzuara nga kompani me mbi 250 të punësuar
Të tjera: Numri i të punësuarve nuk guxon të zvogëlohet gjatë kohës së pagesës së kreditit
Shkalla e interesit për shfrytëzuesin e fundit: Deri më 3.2% në vit
Provizioni për menaxhim për BU: Banka pjesëmarrëse mund të bëj pagesë nga shfrytëzuesi i fundit provizion për menaxhim të kredisë në lartësi deri 1,5% njihershëm

Dokumentacioni i nevojshëm

 1. Kërkesë për kredi me Programë investuese / Plan të biznesit
 2. Gjendja aktuale nga Regjistri qendror i R. së Maqedonisë
 3. Kopje nga dëshmia për pronë dhe vlerësim për sigurimin e ofruar
 4. Llogaritë vjetore minimum për dy vitet e fundit
 5. Lista e borxhlinjve dhe të kreditorëve më të mëdhenjë të kredikërkuesit
 6. Lista e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe të udhëheqësisë, madhësia e shoqatës, numri i të punësuarve, pjesët e subjektit juridik në vend dhe jashtë

Banka pjesëmarrëse te të cilat mund të dorëzohet kërkesa:

KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.kb.com.mk/
STOPANSKA BANKA SHA SHKUP STOPANSKA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3295-524
centrali: 02/3295-295
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.stb.com.mk/
STOPANSKA BANKA SHA MANASTIR STOPANSKA BANKA SHA MANASTIR
kreditim: 047/207-522
centrali: 047/207-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.stbbt.com.mk/
NLB BANKA SHA SHKUP NLB BANKA SHA SHKUP
kreditim të kompanive mikro: 02/5100-949
kreditim të NVM: 02/510-638
kreditim të ndërmarrjeve të mëdha: 02/510-836
kontakt qendra: 02/15-600
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.nlb.mk/
OHRIDSKA BANKA SHA SHKUP OHRIDSKA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3167-618
centrali: 02/3167-600
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.ob.com.mk/
PROKREDIT BANKA SHA SHKUP PROKREDIT BANKA SHA SHKUP
kreditim:: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.procreditbank.com.mk/
HALKBANK SHA SHKUP HALKBANK SHA SHKUP
kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.halkbank.mk/
SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP
kreditim: 02/3200-528
centrali: 02/3200-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.sparkasse.com.mk/
UNI BANKA SHA SHKUP UNI BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.unibank.com.mk/
CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD SHKUP CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD SHKUP
kreditim: 02/3249-360
centrali: 02/3249-302
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.ccbank.mk/
TTK BANKA SHA SHKUP TTK BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
http://www.ttk.com.mk/

Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%                               
Plani i biznesit
Banka pjesëmarrëse
Linqe
Kontakt