Производи

Kredi për zvogëlimin e papunësisë

Vetëpunësim

Vetëpunësim me kreditim

Dedikim: Furnizim me mjete themelore dhe financim të mjeteve qarkulluese
Shfrytëzues të kualifikuar: Persona të papunë të regjistruar në APRMV ose ndërmarrje në RMV që janë të interesuara për punësime të reja

Kërkesat dorëzohen në Agjencionin për punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut ku do ti merrni të gjitha informatat plotësuese pas shpalljeve të publikuara.

Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%                               
Plani i biznesit
Banka pjesëmarrëse
Linqe
Kontakt