Производи

Факторинг

Што е факторинг?
Факторинг е услуга која овозможува продажба на производи и услуги на одложено плаќање, при што дел од средствата наведени во фактурата се добиваат веднаш.
Факторингот комбинира кредитна заштита, регистар на побарувања, наплата на побарувања и финансирање за компаниите кои продаваат производи и услуги со одложено плаќање пократко од 180 дена. МБПР откупува фактури и исплаќа аванс по основ на доставена фактура во износ од 80%.


Како е обезбеден факторингот?
Авансно плаќање се нуди со каматна стапка која се пресметува до моментот на плаќање на фактурата од страна на купувачот. Како гаранција служи фактурата за реализирана продажба на производи или услуги помеѓу Продавачот и Купувачот, осигурување на побарување и меница.
Секоја фактура која е доставена за исплата по основ на факторинг, претходно мора да е задолжително осигурана од комерцијален ризик во МБПР.


Придобивки од факторинг?

  • Подобрување на готовинскиот тек и ликвидноста;
  • Различни опции за инвестирање на расположливата готовина;
  • Финансирање на обртниот капитал без хипотека како гаранција;
  • Можност за зголемување на рокот на одложено плаќање и освојување на нови клиенти на таа основа;
  • Подобро раководење на сомнителните и спорни побарувања;
  • Повисок квалитет на финансиски информации за подобро управување со компанијата.
ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                ПОВЛЕЧЕНА ДЕВЕТТА ТРАНША ОД ЕИБ 4 (100 милиони евра).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 6% НА 5%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                                               КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЕИБ 4 - 100.000.000 ЕВРА, НАЈПОВОЛНА КАМАТНА СТАПКА ДО 5.5%.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.