Производи

Кредитирање

МБПР кредитира:
- мали и средни претпријатија, регистрирани во РСМ, преку комерцијалните банки т.е. банки учеснички,
- извозни претпријатија, регистрирани во РСМ, преку комерцијалните банки т.е. банки учеснички или директно преку МБПР,
- општини во РСМ.

Во постапката за добивање на кредит, претпријатијата аплицираат во една од банките учеснички, а извозните компании можат и директно во МБПР. Времетраењето на постапката од поднесувањето на комплетната документација во банката учесник или во МБПР, до одобрување на кредитот, трае не повеќе од еден месец.

Видови на кредити:

  • кредит за поддршка на извозот - обртни средства за подготовка на производство наменето за извоз и обртни средства за премостување на периодот од направениот извоз до наплатата на средствата од странскиот купувач;
  • кредит за мали и средни претпријатија - трајни обртни средства и инвестиции од различни извори: ИКЛ-револвинг, МБПР, ЕИБ, ЕИБ-револвинг;
  • кредит за поддршка на земјоделството и агроиндустријата - примарно производство, преработка и извоз - преку комерцијалните банки или директно преку МБПР;
  • кредит за микро компании - микро и мали трговски друштва, индивидуални претприемачи, занаетчиски дуќани, приватни трговци, тезги на пазар и други микро и мали стопански субјекти;
  • кредит за енергетика - енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија;
  • кредит за намалување на невработеноста - создавање и одржување на работни места и самовработување со кредитирање
  • кредит со гарантна шема- микро, мали и средни трговски друштва кои немаат доволно обезбедување при аплицирање кај деловните банки;
  • кредити за сместувачки капацитети - микро, мали и средни претпријатија со седиште во РСМ, за купување, изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла со стандард не поголем од три ѕвезди;
  • кредити за старечки домови и градинки - микро, мали и средни претпријатија со седиште во РСМ, за изградба и опремување на установи за стари лица и детски градинки;
  • кредити за финансирање на општини во РСМ - за реализација на проекти од ИПА компонента за прекугранична соработка.
ПОВЛЕЧЕНА ПРВАТА ТРАНША ОД ЕИБ-5 КРЕДИТНАТА ЛИНИЈА ВО ИЗНОС ОД 15,1 МИЛИОНИ ЕВРА                                ПОТПИШАН ДОГОВОР СО ЕИБ ЗА 100.000.000 ЕВРА - 5. ФАЗА                                                                                              ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 5% НА 4%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.