Производи

Кредити за намалување на невработеноста

Самовработување

Самовработување со кредитирањe

Намена: Набавка на основни средства и
за финансирање на обртни средства
Квалификувани корисници: Невработени лица регистрирани во АВРМ
ИЛИ претпријатија во РМ кои се заинтересирани за нови вработувања

Барањата се поднесуваат во Агенцијата за вработување на Р. Македонија каде ќе ги добиете сите дополнителни информации по објавени огласи.

ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                ПОВЛЕЧЕНА ДЕВЕТТА ТРАНША ОД ЕИБ 4 (100 милиони евра).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 6% НА 5%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                                               КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЕИБ 4 - 100.000.000 ЕВРА, НАЈПОВОЛНА КАМАТНА СТАПКА ДО 5.5%.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.