Производи

Печати

Кредити за намалување на невработеноста

Самовработување

Самовработување со кредитирањe

Намена: Набавка на основни средства и за финансирање на обртни средства
Износи: Максимум 3.000 ЕУР за едно вработување односно 4.000 ЕУР за
вработување на лице кое е прогласено за технолошки вишок
Рокови: До 4 години со вклучен грејс до 1 година
Каматна стапка: 1% фиксно годишно (за време на грејс периодот не се плаќа камата)
Провизии: Согласно Одлуката за Тарифата на надоместоци за услугата на МБПР
(со основниот договор не е предвидена провизија за МБПР)
Крајни корисници: Невработени лица регистрирани во АВРМ

Барањата се поднесуваат во Агенцијата за вработување на Р. Македонија каде можат да се добијат повеќе детали.