Производи

Земјоделски кредитен дисконтен фонд - ЗКДФ

Целна група

  • Носители на земјоделски стопанства кои имаат поднесено барање за упис во Единствениот регистар на земјоделски стопанства;
  • Мали и средни претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи и извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки;
  • Носители на земјоделски стопанства и мали и средни претпријатија кои имаат склучено Договор за финансиска поддршка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење на финансиска поддршка од ИПАРД програмата 2007-2013.

Кредитни категории:

Примарно п-во

Кредит за примарно земјоделско производство - до 100 000 евра по кредитокорисник *

Годишна каматна стапка за краен корисник:

  • 4% за кредити пласирани преку вклучените деловни банки;
  • 6% за кредити пласирани преку вклучените штедилници

Намена:

За сите потсектори во примарното земјоделско производство (поледелство, овоштарство, лозарство, производство на семенски и расаден материјал , сточарство, одгледување и селекција на расни животни, итн.) за набавка на:

  • основни средства (земјоделска механизација, опрема, објекти во функција на примарното земјоделско производство, земјоделско земјиште, основно стадо, долгогодишни насади, итн.)
  • обртни средства (семенски материјали, добиточна храна, ѓубриво, заштитни средства, итн.)
  • услуги за воведување на стандарди и ознаки во примарното земјоделско производство
  • инвестиции поддржани со ИПАРД програмата (мерка 101)

*) За кредити наменети за финансирање на инвестиции поддржани со ИПАРД програмата 2007-2013 (мерка 101) лимитот  е согласно износот на вкупно прифатливата вредност на инвестицијата дефиниран во Договорот за финансиска поддршка склучен со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Други кредитни услови

Другите кредитни услови (потребна документација, рок на отплата , грејс период, обезбедување) ги утврдува секоја финансиска институција индивидуално, согласно сопствената кредитна политика и во зависност од видот и намената на инвестицијата, износот на кредитот, условите на производство и др.

Банки учеснички кај кои може да се поднесе барањето:

ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3236-456
централа: 02/3236-400
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.ttk.com.mk/
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3200-528
централа: 02/3200-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.sparkasse.com.mk/
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.kb.com.mk/
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање на микро компании: 02/5100-949
кредитирање на МСП: 02/510-638
кредитирање на големи претпријатија: 02/510-836
контакт центар: 02/15-600
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.nlb.mk/
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3167-618
централа: 02/3167-600
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.ob.com.mk/
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.procreditbank.com.mk/
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.stbbt.com.mk/
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.stb.com.mk/
УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.unibank.com.mk/
ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ ШТЕДИЛНИЦА ФУЛМ
кредитирање: 02/3115-244
централа: 02/3217-912
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.fulm.com.mk/
ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ
кредитирање: 02/2401-050
централа: 02/2401-051
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.moznosti.com.mk/
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.halkbank.mk/

ПОВЛЕЧЕНА ТРЕТАТА ТРАНША ОД ЕИБ-5 КРЕДИТНАТА ЛИНИЈА ВО ИЗНОС ОД 12,8 МИЛИОНИ ЕВРА                                ПОТПИШАН ДОГОВОР СО ЕИБ ЗА 100.000.000 ЕВРА - 5. ФАЗА                                                                                              ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 5% НА 4%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.