За МБПР

Општествена одговорност

Развојна банка на Северна Македонија има развиено кооперативна одговорност, што значи дека има воспоставено баланс помеѓу вршењето на деловните активности и одговорноста кон општеството и животната средина. Ова РБСМ го постигнува преку транспарентно и етичко однесување кое придонесува кон одржлив развој и ги зема предвид очекувањата на сите засегнати страни. При осигурување на одредена трансакција РБСМ верува дека истата е во согласност со Националната агенда за општествена одговорност на претпријатијата во Северна Македонија усвоена од Владата на РСМ; при  изработка на програмите за финансирање и посебните услови за кредитирање, РБСМ води сметка за рамномерен и одржлив општествен развој како и за животната средина.

Обврската кон општеството е еден од највисоките приоритети  во системот на вредности на РБСМ и претставува составен дел од нејзината деловна политика.
РБСМ ја гради и одржува сопствената репутација на развојна и извозна банка која покрај поттикнувањето на економскиот развој, спроведувањето на директивите на Владата на РСМ, почитувањето на законите, прописите и професионалните стандарди, се грижи за поттикнување и поддршка на позитивните општествени вредности, културата, меѓусебното почитување и толеранција, деловна етика и хуманизам.

„Ние имаме јасна визија за сопствената улога и влијанието кое како финансиска институција го имаме врз нашите корисници, партнери и пошироката заедница, како и очекувањата кои од РБСМ ги имаат нашите вработени. Свесни сме дека оваа наша определба и одговорно работење се клуч за нашиот понатамошен развој.“

ПОВЛЕЧЕНА ТРЕТАТА ТРАНША ОД ЕИБ-5 КРЕДИТНАТА ЛИНИЈА ВО ИЗНОС ОД 12,8 МИЛИОНИ ЕВРА                                ПОТПИШАН ДОГОВОР СО ЕИБ ЗА 100.000.000 ЕВРА - 5. ФАЗА                                                                                              ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 5% НА 4%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.