Вести

МБПР, 15.05.2019 - На седницата на Надзорен одбор одржана на 15.05.2019 год. донесена е Одлука бр. 02-1268/1 за именување на вршител на должност член на Управен одбор - главен извршен директор на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.
Мандатот на вршителот на должност член на Управен одбор - главен извршен директор истекува со денот на добивање на согласност од страна на гувернерот на Народна банка на Република Македонија за именување на член на Управен одбор на банката - главен извршен директор.
Со уписот на Кирил Колемишевски за вршител на должност главен извршен директор во трговскиот регистар се брише Драган Мартиновски главен извршен директор поради истек на мандатот.

17.04.2019 - Повлечена е првата транша од кредитната линија ЕИБ 5 - 100 милиони евра во износ од 15.160.768 ЕУР. Средствата од оваа транша се наменети за поддршка на 39 проекти со чија реализација се очекува вработување на 158 лица.

МБПР, 13.02.2019 - На седницата на Надзорен одбор одржана на 13.02.2019 год. донесена е Одлука бр. 02-454/3 за именување на вршител на должност член на Управен одбор - главен оперативен директор на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.
Мандатот на вршителот на должност член на Управен одбор - главен оперативен директор истекува со денот на добивање на согласност од страна на гувернерот на Народна банка на Република Македонија за именување на член на Управен одбор на банката - главен оперативен директор.
Со уписот на Вељанд Рамадани за вршител на должност главен оперативен директор во трговскиот регистар се брише Бесим Билали главен оперативен директор поради истек на мандатот.

Страница 1 од 22

ПОВЛЕЧЕНА ПРВАТА ТРАНША ОД ЕИБ-5 КРЕДИТНАТА ЛИНИЈА ВО ИЗНОС ОД 15,1 МИЛИОНИ ЕВРА                                ПОТПИШАН ДОГОВОР СО ЕИБ ЗА 100.000.000 ЕВРА - 5. ФАЗА                                                                                              ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 5% НА 4%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.