Вести

Сектор за осигурување: Намалување на апликативните надоместоци

 Намалување на надоместокот за обработка на апликација за кредитен лимит за странски купувач и намалување на надоместокот за обработка на апликација за кредитен лимит за домашен купувач


02.02.2015 - Со цел олеснување на користењето на кредитното осигурување, МБПР изврши намалување на надоместокот за обработка на апликација за кредитен лимит за странски купувач од 75 ЕУР на 65 ЕУР ( за доставени над 5 апликации во исто време, надоместокот изнесува 55 ЕУР).
Исто така намален е и надоместокот за обработка на апликација за кредитен лимит за домашен купувач од 2.400 МКД на 2.100 МКД (за доставени над 5 апликации во исто време, надоместокот изнесува 1.800  МКД).

ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                ПОВЛЕЧЕНА ДЕВЕТТА ТРАНША ОД ЕИБ 4 (100 милиони евра).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 6% НА 5%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                                               КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЕИБ 4 - 100.000.000 ЕВРА, НАЈПОВОЛНА КАМАТНА СТАПКА ДО 5.5%.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.