Производи

Garancitë e portfolit

Përdoruesit e garancisë të  portfolit

     Bankat dhe kursimoret që kanë marrë licencë për
     themelim dhe për punë nga Guvernatori i BPRMV

Kushtet që duhet të plotësojë ndërmarrja që merr kredinë e siguruar nga një garanci portflios

 

   - të jetë tregtarë mikro, i vogël dhe i mesëm,
   - të jetë me seli në Republikën e Maqedonisë së Veriut,
   - të jetë së paku 51% në pronësi private
   - të klasifikohen në kategorinë e rrezikut A ose të mos
     kanë detyrime ndaj bankave në përputhje me të
     dhënat nga regjistri i kredive të Bankës Popullore
     të Republika e Maqedonisë së Veriut dhe
   - të mos ketë një biznes bazë në gjendjen aktuale të
     lizingut, shërbimeve financiare, lojërat e fatit dhe
     prodhimi i duhanit, drogës dhe narkotikëve të
     tjerë, prodhimin dhe shpërndarjen e armëve ose
     pajisjeve ushtarake dhe pasurive të patundshme.

Kushtet që duhen plotësuar për kredinë të pajisur me garanci e portfolit

   - shuma minimale e kredisë e garantuar të jetë
     300.000 denarë,
   - ndërsa shuma maksimale e garantuar e kredisë
     nuk mundet tejkalojnë shumën prej 30.750.000
     denarë,
   - periudha minimale e shlyerjes së kredisë duhet të
     jetë 1 vit, periudha maksimale e shlyerjes duhet të
     jetë 8 vjet për një kredi për mjete fikse me mundësi
     për grejs periudhën e përfshirë deri në 1 vit dhe
     3 vjet për kredinë për mjete qarkullues me
     mundësinë e përfshirjes së një grejs periudhe deri
     në 1 vit,
   - kredia nuk duhet të jetë e destinuar për blerjen e
     mjeteve fikse dhe mjeteve qarkulluese për projektet
     që: janë të destinuara për prodhimin dhe 
     shpërndarjen e armët dhe pajisjet ushtarake,
     janë të destinuara për prodhimin e duhanit dhe
     duhanit produkteve, drogave dhe narkotikëve të tjerë,
     përfshijnë eksperimente të gjalla me kafshët,
     që e ndotin mjedisin dhe natyrën, lidhen me tregtinë
     me pasuri të patundëshme, kanë të bëjnë me lojërat e
     fatit dhe kanë të bëjnë me aktivitetet financiare,
   - kredia të mos  financohet me mjete nga BZHMV,
   - kredia duhet të ketë një dinamikë shlyerjeje të
     përcaktuar saktësisht në përputhje me  planin
     e amortizimit,
   - kredia nuk duhet të ketë për synim për shlyerjen e 
     borxhit ndaj bankave dhe kursimoreve kompanitë
     financiare dhe ofruesit e lizingeve financiare
   - kredia duhet të financohet nga kapitali i bankës ose 
     nga kursimoret ose me mjetet e blera mbi baza të tregut, 
   - kredia nuk duhet të financohet nga kreditë e 
     subvencionuara të marra nga burime qeveritare,
     agjenci ndërkombëtare apo institucione jofitimprurëse
     dhe
   - kredia nuk mund të miratohet për ristrukturimin
     e pretendimeve ekzistuese mbi banka, shlyerja e
     kredive ekzistuese dhe blerjen e kredisë ekzistuese.

Kushtet e tjera

   - banka ose kursimorja nuk mund të miratojë një 
     ekspozim më të madh se 25% nga kufiri i ekspozimit
     të miratuar nga banka ose kursimorja në bazë të
     garanci nga Fondi i Garancisë për të njëjtin tregtar
     dhe persona të lidhur me të.

Maksimumi i % së garanci në garancitë e portfolit

   - deri në 80% të kredisë për mjete qarkullues dhe
   - deri në 50% të kredive për mjete fikse.

   Shuma totale absolute për pagesë nga fondi i garancisë
   nuk mund të kalojë 30% e portofolit të garantuar nga
   banka ose kursimore.

Kush e paraqet kërkesën për garanci ndaj BZHMV

   Bankat dhe kursimoret

   

Çfarë garantohet prej garancisë nga Fondi i garancisë

   Borxhi kryesor (shuma kyesore)

 

Më shumë informacione rreth produktit mund të merrni në numrat e telefonit: 02/3115-844, 02/3114-840.

 

Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë:

STOPANSKA BANKA SHA BITOLA STOPANSKA BANKA SHA BITOLA
kreditim: 047/207-522
centrali: 047/207-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
STOPANSKA BANKA SHA SHKUP STOPANSKA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3295-524
centrali: 02/3295-295
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
UNI BANKA SHA SHKUP UNI BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD SHKUP CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD SHKUP
kreditim: 02/3249-360
centrali: 02/3249-302
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
HALKBANK SHA SHKUP HALKBANK SHA SHKUP
kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
KAPITAL BANKA SHA SHKUP KAPITAL BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3102-500
centrali: 02/3102-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PROKREDIT BANKA SHA SHKUP PROKREDIT BANKA SHA SHKUP
kreditim:: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NLB BANKA SHA SHKUP NLB BANKA SHA SHKUP
kreditim të kompanive mikro: 02/5100-949
kreditim të NVM: 02/510-638
kreditim të ndërmarrjeve të mëdha: 02/510-836
kontakt qendra: 02/15-600
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
KURSIMORJA MOZHNOSTI KURSIMORJA MOZHNOSTI
kreditim: 02/2401-050
centrali: 02/2401-051
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
SILK ROAD BANKA SHA SHKUP SILK ROAD BANKA SHA SHKUP
Departamenti i korporatës
centrali: 02/3251-900
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP
kreditim: 02/3200-520
centrali: 02/3200-576
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".