Производи

Garancitë individuale

Përdoruesit e garancive individuale

   Tregtarët e mëdhenj që eksportojnë (kompanitë në të
   cilat të ardhurat në bazë të eksporteve kanë të paktën
   30% në totalin e të ardhurave të realizuara në viti
   fiskal që i paraprin vitit në të cilin është miratuar
   garanci).

Kushtet që duhet plotësuar tregtari i madh që eksporton për lëshimi e garancive individuale nga Fondi i Garancisë

  - të klasifikohen në kategorinë A të rrezikut ose nuk
    kanë detyrime ndaj bankave, sipas të dhënave nga
    regjistri kreditor i Bankës Popullore të Republikës së
    Maqedonisë së Veriut,
  - të ketë një kredi me limit  të miratuar për sigurim
    për blerësin e huaj dhe të ketë një dokument sigurimi
    për sigurimin ndaj rreziqeve tregtare me BZHMV,
  - treguesi për nivelin e borxhit financiar është më i
    vogël se 3
    (raporti ndërmjet totalit të detyrimeve për kreditë
    dhe kreditë dhe rezervat kryesore),
 - treguesi llogaritet në bazë të bazës së të dhënave të
   bilancit  për vitin e kaluar fiskal,
 - treguesi i shkallës së borxhit është më i vogël se 6
    (raporti ndërmjet totalit-detyrimet dhe principalin
   dhe rezervat). Treguesi llogaritet në bazë të të
   dhënave të bilancit të vitit të fundit fiskal,
 - raporti aktual i likuiditetit duhet të jetë së paku 0,7
    (raporti ndërmjet mjeteve të tanishme dhe detyrimet
   afatshkurtra). Treguesi llogaritet në bazë të të
   dhënave e bilancit të vitit të fundit fiskal,
 - raporti i shpejtë i likuiditetit duhet të jetë së paku
   0,35 (raporti ndërmjet mjeteve t; tanishme aktive të
   reduktuara për inventarët dhe detyrimet
   afatshkurtra). Treguesi është llogaritur në bazë të
   bazës së të dhënave të bilancit nga e fundit viti fiskal,
 - të ketë shumën kryesore dhe rezerva të listuara në
   bilanc në raportet financiare për vitin e fundit fiskal në
   masën jo më pak se 33% të shumën e kredisë së
   kërkuar
 - në vitin e fundit fiskal të ketë arritur një rezultat
   financiar pozitiv në pasqyrën e të ardhurave dhe
 - të mos ketë detyrime të papaguara ndaj shtetit (taksa
   dhe kontribute), sipas certifikatës për taksat dhe
   kontributet e paguara të lëshuar nga Administrata
   Publike e të ardhura, jo më të vjetra se tre muaj nga
   data e paraqitjes së kërkesës për lëshimin e një
   garancie.

Kushtet që zbatohen tek kredia e siguruar me garanci individuale

   - shuma minimale e kredisë së aprovuar nuk është
     nën 3.075.000 denarë, ndërsa shuma maksimale e
     kredisë së aprovuar nuk duhet të kalojë 30.000.000
     denarë,
     ku shuma e garancisë mund të jetë deri në 15% e
     totalit të të ardhurave të kompanisë në vitin e fundit
     fiskal.
   - kredia nuk duhet të jetë e destinuar për blerjen e
     aktiveve fikse dhe qarkulluese kapital për projektet
     që: janë të destinuara për prodhimin dhe
     shpërndarjen e armëve dhe pajisjeve ushtarake,
     janë të destinuara për prodhimin e duhanit dhe
     produkteve të duhanit, drogave dhe narkotikët të
     tjera, duke përfshirë eksperimentet me kafshë të
     gjalla, që e ndotin mjedisin dhe natyrën, janë të
     lidhura me pasurinë e patundshme, që lidhen me
     lojërat e fatit dhe kanë të bëjnë me aktivitete
     financiare.
   - të sigurojë një kambial me një klauzolë ekzekutive
     të ërtetuar nga pronarët që zotërojnë të paktën 5%
     të kapitalit aksionar te përfituesi i garancisë me
     kambial, në të cilin rregullohen të drejtat dhe
     detyrimet e bazuara në kambial në formë dokumenti
     ekzekutiv dhe të vinkuluara polisa e sigurimit të
     rrezikut komercial deri në 50% të kredisë

Maksimumi i % së garancisë pas garancisë individuale

     

Kush e paraqet kërkesën për garanci ndaj BZHMV

    Eksportues i madh

Çfarë është e garantuar me garanci nga Fondi i garancisë

    Borxhi kryesor (shuma kyesore)

 

Formulare për garanci individuale:

  • Kërkesë për lëshimin e një garancie individuale
  • Aplikimi për kredi të limituar
  • Aplikim për regjistrimin e klientit-personit juridik
  • Deklaratë për bartës të postit publik të klientit
  • Deklarata e lidhjes me persona të tjerë juridikë/individë
  • Deklaratë për kontrollin e ekspozimit kreditor të klientit

 

Më shumë informacione rreth produktit mund të merrni në numrat e telefonit: 02/3115-844, 02/3114-840.

UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".