Вести


Shkup, 07.07.2021

Që nga dita e nesërme, 8 Korrik, prej orës 09:00 fillon aplikimi për kredi pa interes nga linja kreditore për shoqëritë radiodifuzive. Thirrja publike për këtë linjë kreditimi është shpallur me 1 Korrik 2021 dhe do të zgjas 30 ditë.

Shoqëritë tregtare radiodifuzive do të mund të shfrytëzojnë kredi pa interes më nje grejs periudhe deri 12 muaj dhe afat të kthimit të kresië deri 48 muaj, për llogari rrjedhëse dhe likuiditet.

Shuma maksimale e kredisë për subjektet me kod të veprimtarisë 60.20 përcaktohet në varësi të llojit të mediumit sipas regjistrit të Agjencisë për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuele dhe arrin në 7.380.000 denarë për mediumet nacionale, 1.230.000 denarë për mediumet rajonale dhe 615.000 denarë për mediumet lokale. Shuma maksimale e kredisë për subjektet me kodin e veprimtarisë 60.10 është 615.000 denarë.

Shfrytëzuesit potencial të kësaj linje kreditore duhet të kenë kapital dhe rezervë jo më pak se 50% e shumës së kërkuar të kredisë, si dhe një shkallë të borxhit financiar më pak se katër. Vendosja mbi shpërndarjen e fondit të disponueshëm do të bëhet në bazë të parimit “I pari i ardhur, i pari i shërbyer”.

Shkup, 14.07.2021 

Prej nesër, 15 Korrik ora 09:00 fillon aplikimi për kredi pa interes për linjën kreditore “Kovid 4”. Thirrja publike për këtë linjë kreditore është shpallur me 7 Korrik 2021 dhe do të zgjas 20 ditë.

Për kredi me mundësi të grant komponentës deri 50%, gjegjësisht 15.000 euro, mund të aplikojnë shoqëritë tregtare nga veprimtaria e hotelierisë, transportit, turizmit dhe industrisë së ahengjeve; poliklinikat private shëndetësore, tregtarët individual dhe zejtarët e të gjitha kategorive. Subjektet që kanë shfrytëzuar mjete nga Masa 1 prej paketës së pestë ekonomike, masa për mbështetje financiare të pagave për muajt Shkurt dh Mars prej Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP) dhe subjektet që kanë shfrytëzuar kredi nga “Kovid 3”, nuk do të mund të shfrytëzojnë kredi nga “Kovid 4”. Subjektet që kanë shfrytëzuar kredi nga “Kovid 1” dhe/ose “Kovid 2” dhe që nuk kanë asnjë detyrim të pa paguar në ditën e aplikimit (15 Korrik 2021), do të mund të shfrytëzojnë kredi nga “Kovid 4”.

Shuma maksimale e kredisë është 30.000 euro, derisa ajo minimale është 3.000 euro. Kreditë nga “Kovid 4” do të kenë grejs periudhë deri  në 12 muaj dhe afat të kthimit deri 42 muaj.

Shuma e kredisë që mund të miratohet për subjektet varet nga rënia e të ardhurave në vitin 2020, në raport me vitin 2019, edhe atë:

 • Subjektet me rënie të të ardhurave prej 30 deri 50 përqind mund të aplikojnë për shumë maksimale të kredisë e cila është: 15.200 denarë x 3 muaj x numri i të punësuarve
 • Subjektet më rënie të të ardhurave mbi 50 % mund të aplikojnë për shumën maksimale të kredisë e cila është: 22.000 denarë x 3 muaj x numri i të punësuarve.

 

Shfrytëzuesit potencial të kredisë të kësaj linje kreditore, duhet të kenë rënie të të ardhurave më së paku prej 30% në vitin 2020, në raport me vitin 2019, si dhe kapital dhe rezervë jo më pak se 33% nga shuma e kredisë së kërkuar. Vendimi se si do të bëhet shpërndarja e mjeteve të fondit të disponueshëm  do të bëhet në bazë të parimit “i pari i ardhur, i pari i shërbyer”.

Shfrytëzuesit e kredisë nga kjo linjë kreditore do të mund të kërkojnë grant komponentë deri 50% nga shumë e kredisë. Subjektet, të cilat do të tregojnë rritje të numrit të të punësuarve në vitin 2021 në raport me vitin 2020 prej së paku 5%, do të mund të shfrytëzojnë grant prej 20%. Subjektet që do të tregojnë rritje të të ardhurave totale më së paku prej 10% për periudhën e njëjtë, do të mund të shfrytëzojnë grant prej 30%. Subjektet të cilat do të rrisin numrin e të punësuarve dhe të ardhurave, do të mund të shfrytëzojnë grant prej 50% të shumës së kredisë.

Parashtrimi i kërkesave kreditore do të bëhet në mënyrë elektronike në email adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., duke filluar nga 15.07.2021 në orën 09:00


- marrë nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut - 

Shkup, 07.07.2021

Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, ministri i financave Fatmir Besimi dhe drejtori ekzekutiv i Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut Kire Naumov sot në një shtyp konferenca promovoi linjën e re të kreditit, pa interes Covid 4, për të cilën kompanitë do të mun d të aplikojnë nga 15 korriku.

Duke folur në konferencën për shtyp, zëvendëskryeministri Bytyqi kujtoi se Qeveria deri më tani ka miratuar gjashtë lloje masash, me një vlerë totale të parashikuar prej rreth 1,1 miliardë euro, si ndihmë direkte në trajtimin e pasojave të krizës së Koronës. Në kuadër të këtyre masave, tre linja kreditore pa interes, Covid 1, 2 dhe 3, u implementuan nga Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut, e cila siguroi mjete likuide në shumën totale prej mbi 44 milionë euro, duke mbështetur mbi 4 mijë kompani që punësojnë rreth 37 mijë njerëz.

„Sot, promovuam një linjë të re kreditore pa interes Covid 4, e cila arrin në 615 milionë denarë ose rreth 10 milionë euro, dhe kjo linjë do të mbështesë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme nga sektorët më të prekur nga COVID-19, nga veprimtaritë e targetuara në pjesën e kredimarrësve, zejtarëve që paguajnë tatime mbi të ardhurat reale, tregtarëve individualë dhe institucioneve shëndetësore private.

„Linja e kreditit pa interes e Kovid 4, të cilën ne jemi duke e promovuar sot, arrin në 615 milion denarë ose rreth 10 milion euro, dhe kjo linjë do të mbështesë ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme nga sektorët më të prekur të KOVID-19, nga aktivitete në fushën e huamarrësve, artizanëve që paguajnë tatime mbi të ardhurat reale, individëve komercialë dhe institucioneve private të kujdesit shëndetësor. Shuma e kredisë do të përcaktohet në varësi nga numri i të punësuarve dhe rënies së të ardhurave dhe mund të jetë nga 3.000 deri më 30.000 euro, dhe afatet e pagimit do të shkojnë nga 36 në 42 muaj, me një grejs periudhë 12 mujore. Në të njëjtën kohë, mundësohet një komponentë granti deri më 50% të shumës së kredisë, nëse përfituesit e kredisë plotësojnë kushtet e nevojshme, që do të ketë 5% më shumë të punësuar në vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 dhe të ardhurat totale në vitin 2021 të jenë rritur për 10% në raport me vitin 2020 ose mund të marrin grante prej 20% ose 30% nëse plotësohet një nga kushtet”, tha Bytyqi.

Zëvendëskryeministri tha se gjatë një viti e katër muaj të kaluar, ka bërë përpjekje vërtet serioze për të mbështetur dhe ndihmuar qytetarët dhe ekonominë, veçanërisht më të prekurit, në mënyrë që të amortizojë ndikimin e pandemisë dhe të sigurojë kushte për rimëkëmbje më të shpejtë të ekonomisë vendase nga pasojat e krizës globale. Shohim përmirësim gradual dhe të qëndrueshëm të situatës ekonomike dhe ekonomisë në vendin tonë, gjë që reflektohet në disa tregues makroekonomikë.

„Më shumë parametra statistikorë që tregojnë se ekonomia është në rritje.

Në tre muajt e fundit, shënojmë një rritje të indeksit të prodhimit industrial, në muajin mars me 7,6%, në muajin prill me 46,1% dhe në muajin maj me 16,5% ne raport me muajt përkatës në vitin 2020. Shkëmbimi tregtar ndërkombëtar shënon një rritje serioze prej 41,5%, në 5 muajt e parë të vitit 2021 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, eksportet u rritën me një normë prej 44,3%, dhe mbulimi i importeve me eksporte në këtë periudhë është 73,7%. Sipas të dhënave nga Enti shtetëror për statistikë, numri i përgjithshëm i të punësuarve është 793.121, ndërsa shkalla e papunësisë është stabile dhe është 16%. Rroga mesatare neto në muajin prill të vitit 2021 ishte 28.438 denarë, që është një rritje prej 10,1% krahasuar me muajin prill të vitit 2020 dhe tashmë seriozisht po i afrohemi rrogës mesatare prej 500 euro”, prezantoi zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bitiqi.

Ministri i Financave, Fatmir Besimi, theksoi se ky vit do të jetë një vit i rimëkëmbjes, pas së cilës Republika e Maqedonisë së Veriut do të përpiqet të arrijë qëllimet prioritare për rritjen e përshpejtuar dhe zbatimin e agjendës evropiane.

"Prioritetet që synojnë Qeveria dhe Ministrinë e financave janë arritja e niveleve më të larta të rritjes ekonomike prej 4% në 5% në vit, si dhe rritja e rrogave nga 20% në 30% në periudhën afatmesme në mënyrë që të përmirësohet standardi i jetesës të qytetarëve. Ne do ta synojmë këtë duke zbatuar politikën fiskale në periudhën afatmesme, e cila do të synojë investimet, rimëkëmbjen dhe rritjen e qëndrueshme dhe konsolidimin fiskal. Sa i përket rritjes së investimeve, Ministria e financave është në fazën përfundimtare të Planit për financimin e rritjes së përshpejtuar, i cili synon të mobilizojë kapital shtesë dhe të shumëfishojë fondet e investimeve duke angazhuar kapital privat. Në atë mënyrë, agjenda e planifikuar e zhvillimit do të arrihet më shpejt, konsolidimi fiskal i borxhit publik dhe deficiti buxhetor do të ruhen në periudhën afatmesme dhe investimet në sektorin publik dhe mbështetja e investimeve në sektorin privat do të rriten ”, theksoi Besimi.

Ministri nënvizoi se mbështetja e rëndësishme e likuiditetit për rimëkëmbjen nga efektet e pandemisë COVID-19 për kompanitë është gjithashtu 100 milionë euro të fondeve të favorshme nga Banka evropiane e investimeve për të cilat tashmë është nënshkruar një marrëveshje.

"Fondet janë të destinuara për investime ose rritjen e nevojës për kapital qarkullues dhe normat e interesit janë jashtëzakonisht të ulëta. Një nga instrumentet në Planin për financimin e këstit të përshpejtuar është Fondi garantues përmes të cilit do të zbatohet skema e garancisë shtetërore. "Fondi garantues do të garantojë hua deri në 500 mijë euro për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, si dhe tregtarët e mëdhenj, të ardhurat e bazuara në eksport marrin pjesë me të paktën 30% në të ardhurat totale të realizuara", tha Besimi.

Drejtori i Bankës për zhvillim Kire Naumov prezantoi në detaje thirrjen publike dhe kriteret për kompanitë në të, duke theksuar se aplikimi për këtë linjë të katërt kreditore pa interes fillon më 15 korrik në ora 09:00.

"Me shpalljen e thirrjes për “Covid 4”, 10 milionë euro të tjera u vihen në dispozicion subjekteve private që në vitin 2020 kishin të paktën një rënie prej 30% të të ardhurave. Njësia ekonomike që nuk ka përdorur fonde nga masa e parë e grupit të pestë ekonomik, gjegjësisht masa për mbështetjen financiare të rrogave për shkurt dhe mars të Drejtorisë së të hyrave publike, subjektet që nuk kanë përdorur një kredi nga "Covid 4" mund të aplikojnë për një hua nga "Covid 3" nga Banka për zhvillim dhe njësitë ekonomike që përdorën një hua nga "Kovid 1" dhe / ose "Kovid 2", por nuk kanë detyrime të papaguara në ditën e aplikimit", prezantoi Naumov.

Ai shtoi se dokumentet që kërkohen të paraqiten gjatë aplikimit janë kryesisht identike me linjat e mëparshme kreditore pa interes, kurse dokumentet e detyrueshme përfshijnë një kërkesë kredie, formular PA dhe deklarata që mund të shkarkohen nga faqja e internetit e bankës ku është shpallur Thirrja publike.

 

Konferencë për shtyp e ZKQ Bytyqi, MF Besimi dhe DBZMB Naumov për linjën e kreditit Covid 4

Shkup, 07.07.2021 


Në bazë të Ligjit për Bankën për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009 dhe Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.77/21), Marrëveshjes për administrim të Fondit për mbështetje financiare dhe mbështetje të likuiditetit - Kovid 4 nr.03-6659/1 nga 17.06.2021 dhe nr.13-5760/1 nga 22.06.2021, Banka për zhvillim e Republikës së Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, publikon:


THIRRJE PUBLIKE Nr. 1
për parashtrimin e kërkesave për kredi për kreditim të drejtpërdrejtë
të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme të goditura nga Kovid-19 nga
FONDI PËR MBËSHTETJE FINANCIARE DHE MBËSHTETJE TË LIKUIDITETIT - "KOVID 4"


I. LËNDA E THIRRJES PUBLIKE
Lëndë e kësaj thirrje publike është parashtrimi i kërkesës për kredi për mbështetje të drejtpërdrejtë të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, tregtar individual, zejtar që paguajnë tatim të të ardhurave reale dhe IPSH që janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga Fondi për mbështetje financiare dhe mbështetje të likuiditetit - "Kovid 4".
Fondi për mbështetje financiare dhe mbështetje të likuiditetit - "Kovid 4" prej të cilit do të realizohet kjo linjë kreditore është formuar nga mjetet e buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në shumën prej 615.000.000 denarë.


II. KUSHTET PËR MIRATIM TË MJETEVE
Mjetet nga Fondi për mbështetje financiare dhe mbështetje të likuiditetit - "Kovid 4" do të ndahen sipas kushteve në vijim:

Dedikimi i kredisë:
Për mjetet aktuale dhe likuiditet

Shuma e kredisë:
Shuma e kredisë varet nga numri i të punësuarve dhe rënien e të ardhurave.
Shuma maksimale e kredisë që do të miratohet nuk mund të jetë më e lartë se 1.845.000 denarë, ndërsa shuma minimale e kredisë nuk mund të jetë më e ultë se 184.500 denarë.

 • Për të gjitha subjektet me rënie të të ardhurave prej 30% deri 50% në vitin 2020, në raport të vitit 2019 (sipas paragrafit AOP 201 nga Bilanci i suksesit) shuma maksimale e kredisë që mund të miratohet llogaritet sipas formulës në vijim:

                     15.200 denarë x 3 muaj x numri i të punësuarve

 • Për të gjitha subjektet me rënie të të ardhurave më shumë se 50% në vitin 2020, në raport të vitit 2019 (sipas paragrafit AOP 201 nga Bilanci i suksesit) shuma maksimale e kredisë që mund të miratohet llogaritet sipas formulës në vijim:

                     22.000 denarë x 3 muaj x numri i të punësuarve

 • Për subjektet e themeluara gjatë vitit 2020 rënia e të ardhurave llogaritet në bazë të ardhurave në cilindo muaj të vitit 2021 (janar, shkurt, mars, prill, maj ose qershor 2021), në raport me të ardhurat mesatare në vitin 2020, për çka kredikërkuesi parashtron deklaratë.

Numri të punësuarve nga formula, përcaktohet nga kopja e MPIN formular për pagë, për cilido prej muajve janar 2021, shkurt 2021 ose mars 2021.
Me përjashtim, përdoruesit e kualifikuar me dhe deri 4 të punësuar, mund të aplikojnë për kredi prej 184.500 denarë.

Mënyra e plasimit:
Kredia e miratuar i paguhet kredimarrësit direkt në përputhje me udhëzimet e paraqitura në Kërkesën për Kredi të cilën e parashtron kërkuesi në pajtim me këtë Thirrje publike.

Afatet për pagesë:
Kreditë nga Linja kreditore "KOVID 4" do të miratohet me afat të pagesës prej 36 deri 42 muaj me grejs periudhë të përfshirë deri në 12 muaj. Pagesa e kredisë nga ana e kredishfrytëzuesit do të bëhet në periudha kuartale të pagesës.

Kriteret për miratim:
Shfrytëzuesit e kredisë të kualifikuar janë:

1. Shoqëri tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (me veprimtari prioritare në pajtim me gjendjen aktuale) nga sektorët në vijim të goditur nga kriza COVID 19 edhe atë:

    49.10 - Transporti hekurudhor i udhëtarëve, ndërqytetor
    49.31 - Transporti tokësor i udhëtarëve, qytetor dhe jashtë qytetit
    49.39 - Transport tokësor i udhëtarëve tjetër, i pa përmendur në vend tjetër
    49.41 - Transport rrugor i ngarkimit,
    50.3 - Transport i brendshëm ujor i udhëtarëve
    52.21 - Veprimtari shërbimi në lidhje me transportin tokësor
    52.24 - Ngarkim të ngarkesave
    52.29 - Veprimtari tjera shoqëruese në transport
    55.1 - Hotele dhe objekte të ngjashme për akomodim
    55.10 - Hotele dhe objekte të ngjashme për akomodim,
    55.2 - Pushimore dhe objekte tjera për qëndrim të shkurtë
    56.1 - Restorante dhe objekte tjera për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit
    56.10 - Restorante dhe objekte tjera për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit,
    56.29 - Shërbime tjera për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit
    56.3 - Përgatitje dhe shërbim të pijeve
    59.11 – Veprimtari të prodhimit të filmave, video filmave
    77.39 – Huazim dhe dhënie me qira (lizing) të tjerëve
    79.1 - Veprimtari të agjencive turistike dhe organizatorëve të udhëtimeve (turoperatorë)
    79.11 - Veprimtari të agjencive turistike
    79.12 - Veprimtari të organizatorëve të udhëtimeve (turoperatorë)
    82.30 – Organizim të takimeve dhe panaireve afaristë
    90.01 – Arti skenik
    90.02 – Veprimtari ndihmëse në artin skenik
    90.04 – Veprimtari të objekteve për manifestime kulturore

2. Tregtarë-individual (TI) pavarësisht nga shifrat e veprimtarisë
3. Zejtarë (të cilët paguajnë taksa në të ardhurat reale) pavarësisht shifrave të veprimtarisë dhe
4. Institucione private shëndetësore (IPSH).

Kredikërkuesit duhet ti plotësojnë kriteret në vijim:

 • Janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut
 • Janë së paku 51% në pronësi private
 • Nuk janë në listën e fundit të borxhlinjve tatimor të publikuar nga DAP para shpalljes së Thirrje publike më 07.07.2021, e cila llogaritet për valide deri te realizimi i tërësishëm i linjës kreditore
 • Nuk janë në procedurë falimentimi ose likuidimi
 • Kanë parashtruar llogari vjetore në Regjistrin qendror për vitin 2019 dhe 2020, ndërsa nëse janë themeluar gjatë vitit 2020 kanë parashtruar llogari vjetore për vitin 2020
 • Kanë të regjistruar pronarë të vërtetë në Regjistrin për pronarë të vërtetë në kuadër të Regjistrit qendror të RMV nëse është tatimpagues
 • Në pajtim me raportet financiare për vitin e fundit fiskal kanë kryesi dhe rezerva (të cekur në bilancin e gjendjes në paragrafin AOP 65), jo më pak se 33% nga shuma e kredisë së kërkuar; ky kriter nuk zbatohet tek zejtarët dhe TI
 • Regjistrojnë rënie të ardhurave prej së paku 30% në vitin 2020 në raport me vitin 2019 (ka të bëjë për tërë vitin, të cekur në Bilancin e suksesit në paragrafin AOP 201). Për kompanitë e themeluara gjatë vitit 2020, regjistrojnë rënie prej së paku 30% matur përmes të ardhurave në cilindo muaj të vitit 2020 (janar, shkurt, mars, prill, maj ose qershor 2021) në raport me të ardhurat mesatare mujore në vitin 2020, me çka kredikërkuesi parashtron deklaratë
 • Sipas të dhënave nga regjistrit të kredisë të BPRMV me gjendjen prej 31.01.2020, atë janë në kualifikim më të mirë ose të barabartë me B (bëhet llogaritja e rrezikut mesatar) ose të cilat nuk kanë ekspozim kreditor. Përjashtim është nëse ekspozimi i përgjithshëm i kredisë së bankave ndaj klientit të caktuar është më e vogël se 5.000 denarë
 • Nuk janë shfrytëzues të kredisë nga "Kovid 3" linja kreditore, si shfrytëzues llogaritet secili ai i cili ka lidhur marrëveshje me BPRMV për këtë linjë kreditore
 • Në ditën e fillimit të aplikimit, nuk kanë obligime të papaguara, si shfrytëzues të "Kovid 1" dhe/ose "Kovid 2" linjës kreditore. Dita e fillimit të aplikimit për të gjithë aplikuesit është e njëjtë dhe llogaritet 15 korriku 2021, ndërsa pagesa e obligimeve të tjera duhet të jetë deri më 14 korrik 2021.
 • Nuk janë shfrytëzues të mjeteve nga Masa 1 - mbështetje financiare për pagat e të punësuarve për muajin shkurt dhe mars 2021 nga Drejtoria për të ardhura publike (DAL), nga pakoja e pestë ekonomike.

Shkalla e interesit për shfrytëzuesit e kredive
Shkalla e interesit për kredi shfrytëzuesit përcaktohet fiks në shumën prej 0% në nivel vjetor.
BZHMV nuk do të paguajë provizion nga shfrytëzuesi i kredisë për përpunimin e aplikacioneve për kredi.

Siguria
Fatura nga kredi shfrytëzuesi e avaluar nga një prej pronarëve të kredi shfrytëzuesit, me deklaratë fature për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve sipas faturës në formë akt noteri me klauzolë përfundimtare.
Shpenzimet për vendosjen e sigurisë janë në barrë të kredi shfrytëzuesit.

Të tjera
BZHMV në emër dhe për llogari të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut pas miratimit të mjeteve, do të lidh marrëveshje për kredi me shfrytëzuesin e kredisë.

 

III. SUBJEKTET TË CILAT KANË TË DREJTË NË PARASHTRIM TË APLIKACIONIT PËR KREDI
Të drejtë për parashtrimin e aplikacioneve për kredi kanë shoqëritë tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (në pajtim me listën e shifrave të veprimtarive me përparësi në pikën II të kësaj Thirrje publike), ndërmarrësit individual, zejtarët të cilët paguajnë taksa në të ardhurat reale dhe IPSH të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pajtim me dispozitat pozitive dhe janë në kryesinë themelore në pronësi private të subjekteve juridike dhe fizike prej së paku 51%.
Kredimarrësi mund të kontrollojë klasifikimin e tij sipas madhësisë duke inspektuar statusin e tij aktual.

 

IV. KOMPONENTI I GRANTIT
Subjektet që do të jenë shfrytëzues të kredisë nga linja kreditore "Kovid 4" do të kenë mundësi të shfrytëzojnë grant, gjegjësisht të marrin lëshim të një pjese të borxhit. Që të mund të përdorin grant, kredi shfrytëzuesit do të duhet të parashtrojnë Kërkesë për grant deri te Banka për zhvillim e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pasi ti plotësojnë kushtet:
- të paguara së paku 40% të obligimeve në bazë të kredisë të miratuar
- të mos ketë të regjistruar vonesë gjatë servisimit të obligimeve në bazë të kredisë më gjatë se 30 ditë dhe
- të mos ketë të realizuar pagesë të parakohshme të kredisë.

Plotësimi i kritereve për shfrytëzimin e grantit do të vlerësohet në momentin e parashtrimit të Kërkesës për grant (kërkesë prë lëshim të borxhit).

Shuma e grant komponentës, përcaktohet nga kriteret në vijim dhe mënyrën në vijim:

 1. Numri i të punësuarve në vitin 2021 në raport të vitit 2020 të jetë rritur për së paku 5% (përdoren të dhënat nga MPIN formulari për dhjetor 2021 dhe dhjetor 2020)
 2. Të ardhurat totale për vitin 2021 të jenë të rritura për së paku 10,0% krahasuar me të ardhurat totale në vitin 2020 (përdoren të dhënat nga Bilanci i suksesit për vitin 2021 dhe 2020 paragrafi AOP 201).

Kredikërkuesi i cili e plotëson kushtin nën numër 1 ka të drejtë në grant në shumën prej 20% nga shuma e kredisë.
Kredikërkuesi i cili e plotëson kushtin nën numër 2 ka të drejtë në grant në shumën prej 30% nga shuma e kredisë.
Nëse kredikërkuesi i plotëson dy kushtet ka të drejtë në grant në shumën prej 50% nga shuma e kredisë.
BZHRMV e miraton kërkesën për grant komponentë dhe bën lëshimin e borxhit në përqindjen e grant komponentës të miratuar, të llogaritur në këstet e fundit të pagesës së kredisë.

 

V. DOKUMENTACIONI I OBLIGUESHËM
Dokumenti pa të cilin nuk do të përpunohet kërkesa për kredi është Kërkesa për kredi nga kredikërkuesi, që është formular i publikuar në ueb faqen e bankës dhe që përmban informacionet themelore të kredikërkuesit, shumën e kredisë që e kërkon, instruksionet e pagesës, dhe informacione të tjera.
Aplikimi për kredi llogaritet e parashtruar deri te Banka për zhvillim e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në datën, orën dhe minutat në të cilat formulari Aplikimi për kredi ka arritur në e-mail adresën e Thirrjes publike.

Dokumentacioni i obligueshëm që kredikërkuesi obligohet që ta parashtrojë në thirrjen publike është si në vijim:

 1. Kërkesa për kredi (formular i publikuar në ueb faqen e bankës pa të cilin dokumentet tjera të parashtruara nuk do të procedohen)
 2. Aplikim për regjistrim të klientit - subjektit juridik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 3. Deklaratë për lidhje me subjekt të tjera juridike/fizike (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 4. Deklaratë për pronësi ekzistuese të bartësit të funksionit publik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 5. Deklaratë për kontroll të ekspozimit të kredisë (formular i publikuar në ueb faqen e bankës)
 6. ZP formular (formular për nënshkrim të vërtetuar i cili është në dispozicion në faqen e CRM),
 7. MPIN të muajve janar, shkurt ose mart 2021 (për përcaktimin e numrit të punësuarve).

Dokumentacioni të cilin kredikërkuesi duhet ta parashtrojë ndërsa nuk parashtrohet nga kredikërkuesi banka do ta sigurojë përmes detyrës zyrtare.

 1. Gjendja aktuale jo më e vjetër se 6 muaj (nga Regjistri qendror i RMV)
 2. Gjendja aktuale për pronarin e vërtetë (nga Regjistri qendror i RMV)
 3. Llogaria vjetore përfundimtare për vitin 2019 dhe 2020 (nga Regjistri qendror i RMV)
 4. Dëshmi se nuk është hapur procedurë falimentimi, gjegjësisht likuidimi, përkatësisht dokumente (1) Vërtetim për falimentim dhe (2) Vërtetim për likuidim (nga Regjistri qendror i RMV).

 

VI. KRITERET PËR VENDOSJE PËR NDARJEN E MJETEVE
Kredishfrytëzues i kualifikuar i cili përmbushë kriteret për miratimin e kredisë sipas parimit "I PARI I ARDHUR, I PARI I SHËRBYER".
Kërkesat e kredive përpunohen në mënyrë kronologjike siç vijnë në e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

VII. PËRPILIMI DHE PARASHTRIMI I APLIKIMIT PËR KREDI
Aplikimi për kredi me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet vetëm nëpërmjet mënyrës elektronike, në e-mail adresën në vijim: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Kërkesat e parashtruara për kredi shpërndahen në mënyrë të automatizuar, pas çka është e domosdoshme të respektohen rregullat në vijim gjatë aplikimit:

 • Në titullin (Subject) të e-mailit me të cilin parashtrohet Aplikimi për kredi dhe dokumentacioni i obligueshëm, të ceket emri i kompanisë qyteti dhe forma juridike me shkronja latine, si për shembull: Vardar Berovo DOOEL
 • Nëse aplikimi parashtrohet në dy ose më shume porosi, titulli (Subject) i porosive duhet të jetë i njëjtë ashtu si në porosinë e parë, pa shtesa të tjera si për shembull: 1, 2, pjesa e dytë, covid4, kovid, etj.
 • Shtojcat nuk duhet ta kalojnë madhësinë prej 6MB dhe duhet të parashtrohen në formë si pdf, zip ose .rar format.

Aplikimi për kredi është dokument i obligueshëm dhe çdo dokumentacion tjetër i parashtruar nuk do të shqyrtohet deri sa të parashtrohet Aplikimi për kredi.

Aplikimi për kredi duhet të plotësohet në tërësi.
Aplikacioni për kredi dhe dokumentet shoqëruese formularët e të cilëve janë caktuar nga banka, rekomandohen të plotësohen në mënyrë elektronike, në kompjuter, ose nëse ajo është e pamundur, atëherë të plotësohen me shkronja të shtypit të lexueshme.
Aplikacionet për kredi mund të nënshkruhen me dorë ose me certifikatë digjitale.
Kredikërkuesi mund të parashtrojë vetëm një aplikacion për kredi.

 

VIII. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Aplikacionet për kredi në lidhje me thirrjen publike parashtrohen në afat prej 20 ditëve, me fillim prej 15 korrik 2021 nga ora 09:00 të mëngjesit dhe përfundon më 03 gusht 2021 në ora 23:59.
Adresa elektronike në të cilën duhet të arrijnë kërkesat për kredi do të jetë JOAKTIVE para orës 09:00.

Përpunimi i aplikacioneve të arritura të kredive fillon me përfundimin e thirrjes publike.
Dokumentet të cilat parashtrohen në konkursin publik janë të pakthyeshme.
Aplikacionet joadekuate të kredive të kredishfrytëzuesve jo të kualifikuar nuk do të shqyrtohen.
Aplikacionet e pakompletuara të kredive nuk do të shqyrtohen deri sa të plotësohen.
Dokumentet e arritura pa Aplikacion për kredi (formular në ueb faqen e bankës) nuk do të përpunohen derisa nuk parashtrohet Aplikacion për kredi.
Banka nuk bart kurrfarë shpenzime që dalin me përgatitjen, përpilimin dhe parashtrimin e aplikacioneve për kredi, ashtu që pjesëmarrësi i thirrjes publike nuk ka të drejtë në kompensim të çfarëdo shpenzime në bazë të pjesëmarrjes në këtë thirrje publike.
Banka do t`i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve iu është miratuar kredia në bazë të Aplikimit për kredi, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka do t'i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve u janë refuzuar aplikimet, me shkakun e refuzimit, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka nuk do të njoftojë në mënyrë individuale aplikuesit e kredisë aplikacionet e të cilëve të kredive janë arritur pas harxhimit të mjeteve.
Për harxhimin e mjeteve në lidhje me Thirrjen publike të publikuar, Banka do të njoftojë përmes ueb faqes së saj.

Të gjitha informacionet dhe formularët që kanë të bëjnë me thirrjen publike, mund të gjenden në ueb faqen e bankës www.mbdp.com.mk.

Faqja 1 di 21