Вести

  BZHMV, 07.10.2020

  

Të nderuar,

Në pëerputhje me Aneksin e nënshkruar pëpr administrim të fondit special kreditorë nr.26-7123/1 të datës 06.10.2020 me Ministrinë e Financave, Banka Për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut shpall këtë thirrje publike, e cila ofrojn mundësinë huamarrësve të kredive nga linja e parë kreditore pa interes PKF ,,Kovid1’’, të dorëzojnë kërkesë për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e afatit pagesor të kredisë maksimum për 3 muaj.

Duke pasur parasyshë të lartpërmendurën, Ju ftojmë që brenda 7 ditëve nga dita e njoftimit,të dorwëoni kërkese për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e aftatit pagesorë të kredive të miratuar nga Fondi `special Kreditor ,,Kovid 1’’.

Kërkesa duhet të përmbajë: Emrin e kompanisë-huamarrwse, numrin e amzës së komapnisë, numëein dhe datën e lidhjes së kontratës (Shtojca 1).

Thirrja është e velfshme deri më 14 Tetor 2020, e cila është dita e fundit për dorëzimin e kërkesave për zgjatjen e periudhës grejs shtyrjen e afatit pagesor të kredisë.

Link-pdf: Shtojca 1 - Kërkesa për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e afatit pagesor të kredisë për kreditë e miratuar nga PKF ,,Kovid 1’’

 

Shtojca 1 - Kërkesa për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e afatit pagesor të kredisë për kreditë e miratuar nga PKF ,,Kovid 1’’

 

 

Deri :
Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut
Sektori i kredisë dhe garancisë
Rr. Dimitrie Cupovski nr. 26
1000, Shkup
adresa e postës elektronike: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

 

KËRKESË
për zgjatjen e periudhës grejs dhe shtyrjen e afatit
pagesor të kredisë për kreditë e miratuar nga PKF ,,Kovid 1’’

 
Nga huamarrësi _____________________________________________________ (emri i kompanisë në formatin: EMRI I KOMPANIS D DOO / DOOEL / TP, qyteti), me EMBS ____________ (numri personal i identifikimit), përfitues i huasë pa interes nga PKF “Kovid1”, me numrin e kredisë _________________________ (numri i kredisë) në formatin ПКФ/Дир/0/ХХ ) nga _____________ (data).

Sipas mundësisë së dhënë në thirrjen publike të publikuar në webfaqen e Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, kërkojmë që të na aprovohet një periudhë shtesë 3 (tre) mujore dhe rrjedhimisht të zgjatet periudha e ripagimit të kredisë.

Faleminderit për bashkëpunimin.


Me respekt,

  

                                                                                      (vula)                                          Menaxheri /personi i autorizuar
                                                                                                                                                     s.r. nënshkrimi
                                                                                              

  

                                                                                                                              telefoni per kontakt: _______________
                                                                                                                              adresa e emailit:  _________________

 

Kërkesa plotësohet, nënshkruhet dhe shtypet.
Ne rekomandojmë që të dorëzohet i skanuar në emailin Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Shkup, 02.10.2020 - Gjatë ditës së djeshme, Drejtori kryesor Operativ i Bankës për Zhvillim, Faruk Ismaili, mori pjesë në takimin e Ministrit të Financave, Dr. Fatmir Besimi, me anëtarët e Shoqatës së Bankave të Maqedonisë.


                    

Pjesa zyrtare e takimit u drejtua nga Ministri i Financave dhe Presidenti i SHBM. Ministri theksoi se sektori bankar dhe stabiliteti i tij financiar është jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë duke mbështetur ekonomitë familjare  dhe sektorin e korporatave përmes qasjes më të lehtë të huadhënies, depozitave dhe shërbimeve të tjera financiare. Në fjalën e saj, Presidenti iu referua aktiviteteve të realizuara dhe aktuale të shoqatës nga fillimi i krizës - kriza deri më sot.


 

Në pjesën e punës ndër të tjerat u diskutua edhe për masat e parashikuara në grupin e katërt të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore. Banka për Zhvillim, brenda grupit të katërt të masave, do të zbatojë fazën e gjashtë të linjës së kreditit të EIB për të mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në shumën totale prej 100 milion EUR. Linja e kredisë, si më parë, do të realizohet përmes bankave tregtare që do të nënshkruajnë një marrëveshje me Bankën për Zhvillim.

BZHMV, 31.07.2020 - Sot, Banka për zhvillim tërhoqi gjysmën e parë të 50.9 milion eurove për kredi të lira për kompanitë vendase.

Transha e pestë e linjës kreditore EIB faza 5, që e implementon Banka për zhvillim, është në vlerë prej 25,6 milion euro, dhe janë miratuar 105 projekte të ndryshme të kompanive vendase. Shpërndarja e fondeve nga kjo transhë realizohet përmes 6 bankave komercijale me të cilat Banka për zhvillim ka lidhur marrëveshje për realizimin e kësaj linje kreditore.
Këto 105 projekte parashikohet të mbështesin punësimin e 145 personave.

Pjesa më e madhe e këtyre fondeve, 40% ose 10.2 milion EUR janë aprovuar për projekte në sektorin e prodhimit. 22% e fondeve ose 5.7 milion EUR janë aprovuar për projekte në sektorin e tregtisë, ndërsa 16% ose 4 milion EUR janë aprovuar për projekte në sektorin e mikpritjes. Fondet në vlerë prej 2.1 milion EUR ose 8% janë aprovuar për sektorin e transportit, ndërsa 0.6 milion EUR janë aprovuar për sektorin e shëndetësisë dhe sektorin e shërbimeve. Një total prej 2.3 milion EUR, ose 9%, u miratua për sektorët e tjerë.

Gjatë muajit gusht do të tërhiqet edhe pjesa tjetër e fondeve prej EIB në vlerë prej rreth 25,3 milion eurove, në një ose më shumë transha.

Deri më tani, prej linjes kreditore EIB faza e 5 me vlerë prej 100 milion euro janë tërhequr 5 transha në shumë prej 74,7 milion euro, me të cilat janë mbështetur 251 projekte vendase dhe janë punësuar 629 persona.

Gjithsej 117 kompanive me nga 3001 të punësuar deri më tani u janë miratuar mjete nga linja e dytë e kreditit pa interes "Kovid 2"
përmes Bankës së Zhvillimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe për 83 prej tyre tashmë janë paguar mjetet.


MIA, 13 qershor 2020 – Gjithsej 117 kompanive me nga 3001 të punësuar deri më tani u janë miratuar mjete nga linja e dytë e kreditit pa interes “Kovid 2” përmes Bankës së Zhvillimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe për 83 prej tyre tashmë janë paguar mjetet.

Shuma e aprovuar, siç informojnë për MIA-n nga Banka për Zhvillim, për këto 117 kompani është dy milionë euro, dhe 1,6 milionë euro janë paguar për 83 kompani.

Nga Banka për Zhvillim presin që grupi tjetër i aplikimeve që plotësojnë kërkesat e kësaj linje kreditore të aprovohen në përputhje me mundësitë në ditët në vijim pas dinamikës tashmë të vendosur.

Kjo linjë e dytë pa interes “Kovid 2” është në vlerë prej tetë milionë euro dhe sipas informacionit nga Banka për Zhvillim, ajo do të shterrohet plotësisht.

“Kërkesat e arritura për kredi për këtë linjë i tejkalojnë mjetet, dhe shumica e aplikacioneve u pranuan në dy ditët e para të thirrjes, thonë nga Banka për Zhvillim.

Thirrja publike u publikua më 25 prill të këtij viti dhe zgjati deri më 13 maj të vitit 2020. Për mjetet kanë mundur të aplikojnë kompani nga të gjitha veprimtaritë për dallim nga linja e parë e kredisë pa interes “Kovid 1” e cila ishte e dedikuar për sektorët e turizmit, hotelierisë dhe transportit, e cila është shteruar plotësisht dhe janë paguar 94 për qind e mjeteve.

Nga linja e parë e kredisë pa interes, 5.2 milionë euro janë paguar për 704 ndërmarrje nga 738 ndërmarrjet e aprovuara. Pjesa më e madhe e këtyre fondeve kanë përfunduar tek mikro-ndërmarrjet që punësojnë deri në 10 persona, ose deri në 77 për qind, ndërsa 21 për qind janë ndërmarrje të vogla që punësojnë deri në 50 persona.

“Linja e parë e kredisë pa interes ishte pjesë e grupit të parë të masave të Qeverisë, dhe thirrja publike për të u hap më 25 mars 2020. Pagesat e para filluan më 14 prill dhe nga dje, 94 për qind e fondeve të aprovuara janë paguar. Kërkesat e pranuara për Kovid 1 tejkaluan fondet me të cilat disponojmë për këtë linjë krediti dhe ato janë ezauruar nga aplikimet e pranuara deri më 6 prill 2020, deri në fund të orarit të punës, thonë nga Banka e Zhvillimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ata vlerësojnë se linja e kreditit arriti të plotësojë nevojat e ndërmarrjeve të vogla dhe të tregtisë për qarkullim në një kohë të arsyeshme, me ç’rast mbi 77 për qind e aplikacioneve të miratuara janë për mikro kompani.

Për këtë linjë krediti, bashkë me 6 prillin janë regjistruar 1.024 aplikacione kreditore nga të cilat 738 janë aprovuar për kreditim, ndërsa 286 aplikacione janë refuzuar për shkak të mospërmbushjes së kushteve dhe kritereve të thirrjes publike.

Të dy linjat e kreditit pa interes janë pjesë e masave të qeverisë që synojnë mbrojtjen e likuiditetit dhe vendeve të punës, si dhe mbështetjen e zhvillimit dhe rritjen e konkurrencës së kompanive.

Në periudhën e ardhshme, Banka e Zhvillimit do të ofrojë një linjë të re me vlerë prej 31 milionë euro për të mbështetur të gjitha kompanitë mikro dhe të vogla.

Faqja 1 di 6