Вести

Shkup, 22.12.2021

 

 

Banka për zhvillim e Maqedonisë Veriore SHA Shkup sot tërhoqi transhën e dytë në vlerë prej 42,2 milionë euro për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia nga Banka Evropiane për Investime. Kjo transhë parashikon mbështetjen e 132 projekteve të kompanive vendase të vogla dhe të mesme dhe kompanive me kapital të mesëm të tregut që do të punësojnë 373 persona të rinj.

Nga transha, pjesa më e madhe e mjeteve janë të destinuara për kompanitë në segmentin e tregtisë dhe prodhimit (16,4 milionë euro). Kompanitë i përdorin mjetet nga linja kreditore përmes bankave komerciale amë, për kredi për mjete rrjedhëse me interes deri në 1.6%.

Së bashku me transhën e parë janë tërhequr gjithsej 59 milionë euro për 182 kompanitë që do të punësojnë 463 persona të rinj.

Kjo kredi, të cilën BZHMV e lidhi me BEI në vitin 2021, ofroi 100 milionë euro me kushte të favorshme, si mbështetje direkte për kompanitë e vogla dhe të mesme dhe kompanitë e mesme të kapitalizuara në treg. Kredia mbështet kompanitë vendase në industri me punë intensive si prodhimi, turizmi dhe shërbimet, për një rikuperim të shpejtë nga kriza e KOVID-19. Kredia e BEI do të ndihmojë kompanitë të sigurojnë vazhdimësinë e biznesit dhe mbajtjen e vendeve të punës, duke rritur në të njëjtën kohë produktivitetin dhe zgjerimin e biznesit të tyre.

Shkup, 01.12.2021

  

Anëtarët aktualë të Bordit të Drejtorëve të Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup janë riemëruar në të njëjtat pozita me mandat 6 (gjashtë) vite nga data 19.11.2021.

Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka sjellë një vendim me të cilin është dhënë pëlqimi paraprak për riemërimin e Kire Naumov në postin e drejtorit ekzekutiv të Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut dhe riemërimin e Faruk Ismailit në postin e drejtorit operativ të bankës.

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve paraprakisht kanë marrë besimin për mandat nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të bankës, në përputhje me Ligjin për bankat. Anëtarët e Bordit Drejtues të Bankës për zhvillim kanë filluar mandatin e tyre në nëntor dhe dhjetor të vitit 2019 dhe kanë drejtuar bankën shtetërore në dy vitet e fundit. Banka për Zhvillim ka marrë pjesë aktive në zbatimin e masave ekonomike të miratuara nga Qeveria për përballimin e efekteve negative të shkaktuara nga pandemia KOVID-19.

Në vitin 2020 dhe 2021, Banka për zhvillim ka dhënë kredi për sektorin privat në shumën totale prej 132 milionë euro, nga të cilat 46 milionë euro në formë kredie pa interes dhe nënshkroi marrëveshjen e gjashtë financiare me BEI për 2021/2022 në shumën totale prej 100 milionë euro. Me përmirësimin e kushteve të sigurimit dhe faktoringut, u rrit ndjeshëm vëllimi i të arkëtueshmeve të siguruara dhe të blera në bazë të faktoringut, të cilat në shtator të vitit 2021, krahasuar me gjithë vitin 2019, u rritën përkatësisht me 73% dhe 20%.

Një rëndësi të veçantë për bankën ishte rikapitalizimi i saj i kryer në vitin 2020, i cili mundësoi zgjerimin e drejtpërdrejtë të portfolit të produkteve të bankës. Tashmë, Banka për zhvillim mund të ofrojë edhe garanci doganore për kompanitë eksportuese.

Së fundmi, me ndryshimin e Ligjit për Bankën për zhvillim të Maqedonisë së Veriut, në kuadër të bankës u organizua Fondi Garantues, i cili themeloi skemën shtetërore të garantimit të kredive nga e cila përfitojnë kompanitë mikro, të vogla, të mesme, si dhe kompanitë e mëdha që eksportojnë. Synimi i Bordit të Drejtorëve është vazhdimi dhe zhvillimi i bankës shtetërore si një institucion dinamik, financiarisht i fortë, i specializuar në mbështetjen financiare të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe mbështetjen më të gjerë të eksporteve.

Shkup, 26.11.2021

Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, sot ka tërhequr transhën e parë në vlerë prej 16,9 milionë euro për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia nga Banka Evropiane për Investime. Kjo transhë, ofron mbështetje për 50 projekte të kompanive vendase të vogla dhe të mesme dhe kompani të kapitalizuara të tregut të mesëm që do të punësojnë 90 persona të rinj.

Nga transha, pjesa më e madhe e mjeteve janë të destinuara për kompanitë në segmentin e tregtisë dhe prodhimit (12.8 milionë euro). Kompanitë i përdorin mjetet nga linja kreditore përmes bankave komerciale amë, për kredi për mjete qarkulluese me normë interesi deri në 1.6%.

Kredia e BZHMV nga BEI, e cila u lidh në vitin 2021, ofroi 100 milionë euro me kushte të favorshme, si mbështetje direkte për kompanitë e vogla dhe të mesme dhe kompanitë e mesme të kapitalizuara në treg. Kredia mbështet kompanitë vendase në industri me punë intensive si prodhimi, turizmi dhe shërbimet, për një rikuperim të shpejtë nga kriza e KOVID-19. Kredia e BEI do të ndihmojë kompanitë të sigurojnë vazhdimësinë e biznesit dhe mbajtjen e vendeve të punës, duke rritur në të njëjtën kohë produktivitetin dhe zgjerimin e biznesit të tyre.

Shkup, 18.11.2021

 

Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, në bashkëpunim me odat më të mëdhaja në vend, fillon me një sërë eventesh edukative për portofol dhe garanci individuale nga Fondi i Garancisë. Qëllimi i këtyre ngjarjeve është njohja me përfitimet e kompanive tregtare vendase mikro, të vogla dhe të mesme dhe kompanive të mëdha eksportuese nga skema e garancisë.

Eventet edukative do të realizohen  në periudhën prej 18 deri me 30 Nëntor 2021 dhe anëtarët e odave do të mund t’i ndjekin përmes lidhjeve të organizuara online që mund të informohen në dhomat kryesore. Orari i eventeve edukative është si më poshtë:

 18 Nëntor 2021   Oda ekonomike e Maqedonisë së Veriut 
23 Nëntor 2021    Shoqata e odave ekonomike të Maqedonisë
25 Nëntor 2021   MASIT
30 Nëntor 2021   Oda e maqedonisë Veriperëndimore