Вести

PËRKRAHJE PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMIT TË COVID-19 NË EKONOMINË

20.03.2020 - BZHMV

 

Të nderuar,

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e miratoi informacionin e Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut për përkrahjen e ndërmarrjeve të goditura nga gjendja me korona virusin.

Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut, në fazë të parë, si pjesë e masave për përkrahjen e ekonomisë së Maqedonisë krijon linjë të re kreditore të dedikuar për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme nga sektorët më të goditura.

Banka për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut ju informon se përgatitjet për linjën kreditore janë në rrjedhë e sipër.

Presim që shpallja publike të shpallet më së voni deri më 1 Prill të vitit 2020.

Shpallja publike do të shpallet në web faqen tonë, dhe në më së paku dy gazeta ditore.

Në interes të informimit më të gjërë, për shpalljen publike do të informohen edhe mediumet.

Edhe për masat tjera që do të ndërmerren në mënyrë plotësuese, do të informoheni në kohë.


SHËNDETI PUBLIK ËSHTË PËRGJEGJËSI E PËRBASHKËT, NGA NE VARET!