Вести

Капитал/магазин, 23.11.2011


НОВИ ФИНАНСИСКИ ПРОИЗВОДИ
Со факторингот наплатата оди веднаш

Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР) од овој месец почнува со услугата факторинг, односно ќе ги откупува побарувањата на фирмите и ќе им исплаќа аванс од 80% од вредноста на фактурата, додека другите 20% извозникот ќе ги добие откако купувачот ќе ги префрли парите

Македонските фирми-извознички отсега ќе имаат помош и од државата при наплатата на своите побарувања од странство. Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР) од овој месец почнува со услугата факторинг, односно ќе ги откупува побарувањата на фирмите и ќе им исплаќа аванс од 80% од вредноста на фактурата, додека другите 20% извозникот ќе ги добие откако купувачот ќе ги префрли парите. За услугата факторинг ќе може да аплицираат само фирми кои претходно ги имаат осигурено своите фактури од комерцијален и од политички ризик, исто така во МБПР, којашто осигурувањето на извозните побарувања го нуди веќе неколку години.
Цената на факторингот е каматна стапка од 8% на годишно ниво, пресметана врз основа на исплатениот аванс од 80% од износот на фактурата и за периодот кој е одреден како рок за плаќање на фактурата од страна на купувачот. Исто така, МБПР наплаќа и еднократна провизија за управување од 0,33% еднократно, но од целиот износ на фактурата.
На пример, ако македонска компанија има побарување од 100 илјади евра од некој странски купувач и рокот за плаќање на фактурата е 60 дена, компанијата од МБПР веднаш ќе добие 80 илјади евра, ќе треба да плати камата од 1.060 евра и провизија од 330 евра. Ако странскиот купувач ја плати обврската во договорениот рок, тој тие 100 илјади евра ги префрла на сметката на МБПР и тогаш нејзиниот клиент, корисник на факторингот, го добива остатокот од парите со одбиени камати и провизии.
“На факторингот не му е целта само да се направи авансна исплата, туку фирмите да се тргнат од обврската за менаџирање на наплатата на своите побарувања. Наместо нив, МБПР ќе води сметка која фактура кога достасува и потоа ние им се јавуваме на должниците, но во координација со клиентот, секако“, велат во Секторот за факторинг при МБПР.
Во моментов повеќе компании кои досега ги осигурувале своите фактури кај МБПР чекаат на одобрување за користење факторинг. Најмногу се заинтересирани фирми од секторот прехрана, текстил, кондиторска и автомобилска индустрија.
За факторинг во Македонија се зборува уште од пред 7-8 години. SEED, делот за развој на регионалните компании во рамките на Меѓународната финансиска корпорација, го спроведуваше проектот за запознавање со факторингот. Потоа компанијата ЕОС Матриџ, којашто нуди услуги во областа менаџмент со побарувања, почна прва сериозно да го нуди факторингот како можност за откуп на побарувањата.
Стојче Тасков, регионален директор на групацијата ЕОС за Југоисточна Европа, вели дека факторингот е специфична форма на финансиски инструмент што не ја зголемува задолженоста на компаниите.
“Со користење факторинг едноставно парите што се заработени се добиваат побрзо отколку да се чека рокот на достасување на фактурата. Освен што се обезбедуваат слободни парични средства, со продавање на фактурите истовремено се пренесува и ризикот од наплата/ненаплата на фактурите. Со тоа компаниите се ослободени од трошоци за наплата, од трошоци за мониторинг на фактурите и имаат слобода да го водат својот вистински бизнис“, појаснува Тасков.


КАКО ИЗГЛЕДА ФАКТОРИНГОТ ВО МБПР

Практичен пример:

- Вредност на фактура: 100 илјади евра
- Рок за плаќање: 60 дена
- Аванс што ќе го исплати МБПР веднаш: 80 илјади евра
- Камата што треба да ја плати извозникот: 1.067 евра
- Провизија за управување: 330 евра

(Игор Петровски)