Вести

Ndryshimi i strukturës drejtuese të BZHMV

25.11.2019 – Në seancën e Bordit mbikëqyrës, e mbajtur më 16.09.2019, u morr Vendimi nr. 02-2254/1 për emërimin e z.Kire Naumov në detyrën e anëtarit të Bordit drejtues – drejtor ekzekutiv kryesor i Bankës zhvillimore të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup.
Më 20.11.2019 Banka popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka marrë vendimin me nr. 15-30669/12, për lëshimin e pëlqimit paraprak për emërimin e z.Kire Naumov në detyrën e anëtarit të Bordit drejtues të Bankës zhvillimore të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup.
Më 22.11.2019 me vendimin me nr. 35020190026639, i marrë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut z.KIre Naumov u regjistrua si drejtor ekzekutiv kryesor i Bankës zhvillimore të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup.
Me regjistrimin e z.Kire Naumov si drejtor ekzekutiv kryesor, nga regjistri tregtar fshihet emri i z.Nikolla Popuvski, si ushtrues i detyrës drejtor ekzekutiv kryesor.