За МБПР

Prof. d-r Nikolla Popovski

>>Struktura menaxhuese

Никола Поповски

 

Të dhëna personale

Data e lindjes: 24.05.1962
Nënshtetësia: qytetar i RMV
Statusi familjarë: i martuar (një djalë)

 

Arsimi

qershor, 2010    UKM, Shkup – Fakulteti ekonomik
   D-r - „Rruga e Maqedonisë ndaj ekonomisë të bazuar në dituri në epokën e globalizimit“
09/1999-01/2001    UKM, Shkup – Fakulteti ekonomik
   M-r - „Bazat ekonomike të shoqërisë së informatave“
1996-1998    UKM, Shkup – Fakulteti ekonomik
   Studime post-diplomike në fushën e Zhvillimit ekonomik dhe analizës makroekonomike
02-26 tetor 1996    Georgetown University, Washington, D.C., USA - Certificate of Merit
   Leadership Seminar (Certificate of Merit)
1982-1986    UKM, Shkup – Fakulteti ekonomik
   Ekonomist i diplomuar


Përvoja profesionale

shtator 2016 -   FON Universiteti, Shkup
 • profesor i çrregull
 • dekan i fakultetit të shkencave ekonomike

          - Bazat e ekonomisë;
          - Financat publike;
          - Zhvillimit të mendimit ekonomik;
          - Teoritë bashkëkohore ekonomike;
          - Financat lokale;
          - E-shoqëria

nëntor 2017 -    Banka për zhvillim e Maqedonisë së veriut SHA Shkup
   - anëtarë i Këshillit mbikqyrës
09/2013-09/2016   Universiteti ndërkombëtar sllav „G.R. Derzhavin “, Shën Nikollë - Manastir
 • profesor i çrregullt
  - Zhvillimi të mendimit ekonomik;
  - Bazat e ekonomisë;
  - Makroekonomia;
  - Menaxhmenti ndërkombëtarë
05/2012 -   European Center for Peace and Development (ECPD) of the UN University for Peace, Beograd - Serbi
 •   profesor

      Transferim ndërkombëtarë të diturisë nëpërmjet realizimit të ligjëratave dhe ligjërata në studimet postdiplomike dhe për doktor në ECPD
          - Ekonomia dhe politika ekonomike
          - Financat ndërkombëtare

02/2009-04/2013   Universiteti Evropian, Shkup
 • docent
  - Financat publike;
  - Bazat e ekonomisë;
  - Ekonomia e zhvillimit;
  - Ekonomia aplikative;
  - Sigurimi social dhe shëndetësorë
06/2006-04/2008   Kuvendi i RM-së, Shkup
 • deputet

      - Anëtarë i komisionit për financa dhe buxhet

11/2003-09/2006    EBRD, London, UK
   IBRD/WB, Washington, DC, USA
  - guvernator i Bordit të EBRD dhe IBRF/WB për Maqedoni
11/2003-09/2006   Qeveria e RM-së, Shkup
  - anëtarë i Qeverisë dhe Ministër i financave
10/2002-11/2003   Kuvendi i RM-së, Shkup
  - Kryetar i Kuvendit
1992-1994;
1994-1998;
1998-2002;
2002-2006.
  Kuvendi i RM-së, Shkup
 • Deputet në Kuvendin e RM-së në katër mandate të njëpasnjëshme
        - Kryetar i:
           Komisionit për punë të jashtme (1992/1994)
           Komisionit për ekologji dhe rini (1994/1998)
           Komisionit për financa dhe buxhet (1998-2002)
        - Shef i grupit parlamentarë (1998-2002)
        - Anëtarë i Asamblesë parlamentarë të Këshillit të Europë - Strazbur (1993-2002)
10/1987-11/1990   Kabinet i Kryetarit të Qeverisë, Shkup
  - Bashkëpunëtorë profesional – Analitikë për situata aktuale ekonomike
08/1986-09/1987   Ministria për zhvillim, Shkup
  - Bashkëpunëtorë profesional – Sektori për marrëdhënie ekonomike me jashtë

Pozicioni i tanishëm
Dekan dhe profesor i një grupi lëndësh nga ekonomia teoretike dhe financa në FON Universitetin

Anëtarësi në shoqata profesionale
Anënarë në shoqatën e ekonomistëve të Maqedonisë së Veriut

Kualifikimime të veçanta – shkenca ekonomike

 • Aftësi dhe dituri të respektueshme për transferim të diturive dhe përvojave në proceset e arsimit të lartë në ciklin e I dhe të II të studimeve në institucione të larta arsimore dhe shkencore në vend dhe jashtë
 • Përvojë me punë mentoriale në institucione të larta arsimore dhe shkencore në vend dhe jashtë
 • Disejnim, implementim dhe menaxhim me programe ekonomike dhe zhvillimore
 • Aftësi të shkëlqyera për mexhamim me ekipe ekspertësh dhe profesionale
 • Kontakte dhe komunikim me institucione relevante të vendit dhe të huaja
 • Bashkëpunim me institucione të vendit dhe të jashtëm për shkëmbim të diturive dhe përvojave në implementimin e programeve dhe politikave ekonomike

Përvojë profesionale
32 vite përvojë pune prej të cilave 22 vite përvojë në institucione të ndryshme shtetërore dhe ndërkombëtare nga fusha e ekonomisë dhe 10 vite karierë universitare.

Të ndryshme

- Autorë i 7 librave prej të cilave 6 nga fusha e ekonomisë, gjegjësisht nga fusha më e gjërë e makroekonomisë.
- Të botuara mbi 40 punime shkencore dhe hulumtuese nga fusha e ekonomisë në publikime periodike të specializuara në vend dhe jashtë (në gjuhën maqedone dhe angleze).
- Autor i mbi 320 kolumna në gazeta ditore dhe magazina javore në Republikën e Maqedonisë së Veriut prej të cilave pjesa më e madhe e temave nga ekonomia vendore dhe ndërkombëtare.
- Recezent i më shumë librave shkencore dhe profesionale, librave dhe punimeve të autorëve tjerë.