За МБПР

Проф. д-р Никола Поповски

>>Управувачка структура

Никола Поповски

 

Лични податоци

Дата на раѓање: 24.05.1962
Државјанство: граѓанин на РСМ
Брачен статус: оженет (еден син)

 

Образование

јуни, 2010    УКИМ, Скопје - Економски факултет
   Д-р - „Македонскиот пат кон економија базирана на знаење во ерата на глобализација“
09/1999-01/2001    УКИМ, Скопје - Економски факултет
   М-р - „Економски основи на информациското општество“
1996-1998    УКИМ, Скопје - Економски факултет
   Пост-дипломски студии во областа на Економскиот развој и макроекономската анализа
02-26 окт. 1996    Georgetown University, Washington, D.C., USA - Certificate of Merit
   Leadership Seminar (Certificate of Merit)
1982-1986    УКИМ, Скопје - Економски факултет
   Дипломиран економист


Професионално искуство

септември 2016 -    ФОН Универзитет, Скопје
 • вонреден професор
 • декан на факултетот за економски науки

          - Основи на економијата;
          - Јавни финансии;
          - Развој на економската  мисла;
          - Современи економ. теории;
          - Локални финансии;
          - Е-општество

ноември 2017 -    Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
   - член на Надзорен одбор
09/2013-09/2016    Меѓународен славјански универзитет „Г.Р. Державин“, Св. Николе - Битола
 • вонреден професор
  - Развој на економската мисла;
  - Основи на економијата;
  - Макроекономија;
  - Меѓународен менаџмент
05/2012 -    European Center for Peace and Development (ECPD) of the UN University for Peace, Белград -  Србија
 •    професор

       Меѓународен трансфер на знаења преку извршување на настава и предавања на
       постдипломски и докторски студии на ЕЦПД
          - Економија и економска политика
          - Меѓународни финансии

02/2009-04/2013    Европски универзитет, Скопје
 • доцент
  - Јавни финансии;
  - Основи на економија;
  - Економија на развојот;
  - Применета економија;
  - Социјално и здравствено осигурување
06/2006-04/2008    Собрание на РМ, Скопје
 • пратеник

       - Член на комисија за финансии и буџет

11/2003-09/2006    EBRD, London, UK
   IBRD/WB, Washington, DC, USA
   - гувернер на Бордот на EBRD и IBRD/WB за  Македонија
11/2003-09/2006    Влада на РМ, Скопје
   - член на Владата и Министер за финансии
10/2002-11/2003    Собрание на РМ, Скопје
   - Претседател на Собранието
1992-1994;
1994-1998;
1998-2002;
2002-2006.
   Собрание на РМ, Скопје
 • Пратеник во Собрание на РМ во четири последователни мандати
        - Претседател на:
           Комисија за надворешни работи (1992/1994)
           Комисија за екологија и млади (1994/1998)
           Комисија за финансирање и буџет (1998-2002)
        - Шеф на парламентарна група (1998-2002)
        - Член на парламентарното Собрание на Советот на Европа - Стразбур (1993-2002)
10/1987-11/1990    Кабинет на Претседателот на Владата, Скопје
   - Стручен соработник - Аналитичар за тековни економски состојби
08/1986-09/1987    Министерство за развој, Скопје
   - Стручен соработник - Сектор за економски односи со странство

Сегашна позиција
Декан и професор по група предмети од теоретска економија и финансии на ФОН универзитетот

Членство во професионални здруженија
Член на здружението на економисти на Република Северна Македонија

Посебни квалификации - економски науки

 • Солидни вештини и знаења за пренесување на знаења и искуства во процесите на високото образование во I и II циклус на студии во домашни и меѓународни високообразовни и научни институции
 • Искуство со менторска работа во домашни и меѓународни високообразовни и научни институции
 • Дизајнирање, имплементација и управување со економски и развојни програми
 • Одлични вештини за раководење со експерти и професионални тимови
 • Контакти и комуникација со релевантни домашни и странски институции
 • Соработка со домашни и странски институции за размена на знаења и искуства во имплементација на економски политики и програми

Професионално искуство
32 години работно искуство  од кои 22 години искуство во различни државни и меѓународни институции од областа на економијата и 10 години универзитетска кариера.

Друго

- Автор на 7 книги од кои 6 од областа на економијата, односно од пошироката оласт  на макроекономијата.
- Објавени над 40 научни и истражувачки трудови од областа на економијата во домашни и странски стручни и
  специјализирани периодични публикации (на македонски и англиски јазик).
- Автор на над 320 колумни во дневни весници и неделни магазини во Република Северна Македонија од кои најголем дел со теми од
  домашната и меѓународната економија.
- Рецензент на повеќе научни и стручни книги, учебници и трудови на други автори.