Градежно неизградено земјиште во Штип

04.07.2022

  • РБСМ продава градежно земјиште во Штип според имотен лист, со изграден објект на приземје во фаза на карабина кој не е евидентиран во имотен лист. Градежното земјиште е со површина од 56м2, додека објектот во фаза на карабина на приземје е со површина од 56м2. Недвижноста се наоѓа на ул. Крсте Мисирков во Штип, ИЛ бр. 21883, КП 8687, дел 0 и КО Штип 4. Имотот е во целосна сопственост на РБСМ. &nb...

Недвижен имот во КО Петровец, Скопје

04.07.2022

  • - недвижниот имот е продаден - РБСМ продава недвижен имот во Биоларци, Скопје (згради во останато стопанство). Квадратурата на вкупниот недвижен имот изнесува 872 м2, од кои 190 м2 се згради во останато стопанство, 129 м2 – стан во семејна зграда, 441 м2 – згради во останато стопанство, 11 м2 – стан во семејна зграда, 82 м2 – згради во останато стопанство и 19 м2 – л...