ЈАВЕН ПОВИК ДО КОРИСНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИ КРЕДИТИ ОД ,,КОВИД 2”

11.06.2021

  • Почитувани,    Во согласност со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош објавена во Службен весник на РСМ бр.121 од 03.06.2021 година, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје го објавува овој јавен повик, со кој се нуди можност за кредитокорисниците на кредити од втората...

Јавен повик бр. 1, COVID3

07.12.2020

  • Врз основа на Законот за Македонска банка за поддршка на развојот (Сл.Весник на Република Македонија бр.105/2009), Договорот за администрирање на Фонд за микро и мали претпријатија бр.10-7500/2 од 12.11.2020 година и бр.15-8547/1 од 17.11.2020 година Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, објавува:      ЈАВЕН ПОВИК бр.1 ФОНД ЗА МИКРО И МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА за подне...

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 1, Ковид3

12.11.2020

  •     Врз основа на Законот за Македонска банка за поддршка на развојот (Сл.Весник на Република Македонија бр.105/2009), Договорот за администрирање на Фонд за микро и мали претпријатија бр.10-7500/2 од 12.11.2020 година и бр.15-8547/1 од 17.11.2020 година Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, објавува:              ...

Јавен повик бр. 1, COVID2

25.04.2020

  • Врз основа на Законот за Македонска банка за поддршка на развојот (Сл.весник на Република Македонија бр.105/2009), Договорот за пренесување на надлежностите за управување и располагање со средствата од компензационен фонд од странска помош и компензационен фонд од друга странска помош бр.18-26155/1 од 12.07.2012 година и бр.21-3744/1 од 05.07.2012 година и Одлуката за условите и критериумите...

Јавен повик бр. 1, COVID1

25.03.2020

  • Врз основа на Законот за Македонска банка за поддршка на развојот (Сл.весник на Република Македонија бр.105/2009) и Договорот за администрирање на Посебниот кредитен фонд (ПКФ) број 21 – 307/1 од 24.01.2011 година, Анексот кон договорот за администрирање на Посебен кредитен фонд заведен кај налогодавецот под бр.02–10369/1 од 31.08.2018 година и кај МБПР под бр.26–2132/1 од ...