Јавен повик бр. 1, COVID2

25.04.2020

  • Врз основа на Законот за Македонска банка за поддршка на развојот (Сл.весник на Република Македонија бр.105/2009), Договорот за пренесување на надлежностите за управување и располагање со средствата од компензационен фонд од странска помош и компензационен фонд од друга странска помош бр.18-26155/1 од 12.07.2012 година и бр.21-3744/1 од 05.07.2012 година и Одлуката за условите и критериумите...

Јавен повик бр. 1, COVID1

25.03.2020

  • Врз основа на Законот за Македонска банка за поддршка на развојот (Сл.весник на Република Македонија бр.105/2009) и Договорот за администрирање на Посебниот кредитен фонд (ПКФ) број 21 – 307/1 од 24.01.2011 година, Анексот кон договорот за администрирање на Посебен кредитен фонд заведен кај налогодавецот под бр.02–10369/1 од 31.08.2018 година и кај МБПР под бр.26–2132/1 од ...

Јавен повик, ПКФ

19.10.2018

  • Врз основа на Законот за Македонска Банка за поддршка на развојот и Договорот за администрирање на Посебниот кредитен фонд (ПКФ) број 21–307/1 од 24.01.2011 година, Анекс кон Договорот за администрирање на Посебниот кредитен фонд склучен помеѓу Владата на Република Македонија и Македонска Банка за поддршка на развојот (во понатамошниот текст: МБПР) заведен во Министерство за финансии п...

Јавен повик, преработка на з.п. и извоз на примарни з.п. и нивни преработки

24.07.2012

  •  Се повикуваат сите заинтересирани микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со преработка на земјоделски производи односно откуп и извоз на земјоделски производи и нивни преработки ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ во МБПР од кредитната линија за финансирање на: Преработка на земјоделски производи со максимален рок на отплата од 5 години и вклучен грејс период до 1 година (з...

Кире Наумов за Bloomberg Adria: Можности за кредитирање преку Развојна банка

  •