Основни информации

Кредитирање преку деловни банки подразбира аплицирање на домашните претпријатија во една од банките-учеснички. Времетраењето на постапката од поднесувањето на комплетната документација во банката-учесник до одобрување на кредитот, трае не повеќе од еден месец.


Видови на кредити