Цел на кредитната линија:

Средствата од кредитите се одобруваат за поддршка на трговските друштва за трајни обртни средства.


Намена на кредитната линија:

Набавка на обртни средства.


Извори на средствата:

Од сопствени средства.


Квалификувани кредитобаратели:

Како потенцијални корисници можат да се јават трговски друштва со над 51% приватна сопственост и кои се регистрирани во Р. Северна Македонија.Услови на кредитната линија:


Износ на поединечен кредит наменет за крајните корисници:

Минимум: 30.000 ЕУР

Максимум: 300.000 ЕУР

Рок на отплата:

До 3 години со вклучен грејс период од 6 месеци

Фиксна каматна стапка за краен корисник:

6,5% годишно

Варијабилна каматна стапка за краен корисник:

3,75% годишно (моментално)

Начин на отплата:

Месечна отплата, квартална отплата, полугодишна отплата или отплата согласно специфично утврден и однапред дефиниран план

Приоритетни крајни корисници:
 • Субјекти кои во тековната во однос на претходната година имаат зголемен обем на работење и извозот,
 • Субјекти кои имаат спроведено вложување во модернизација, заштеда на енергија, заштита на околина,
 • Субјекти кои го зголемиле бројот на вработени,
 • Субјекти кои имаат добра пазарна конкурентност (приходите од работењето поголеми од расходите од работењето, тековна ликвидност поголема од 0,8).
Забрани и исклучувања:
Финансирање на: 
 • Производство на оружје
 • Игри на среќа
 • Активности кои имаат негативно влијание на екологијата
 • Клонирање

Задолжителна документација:

 • Кредитно барање со Инвестициска програма / Бизнис план
 • Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија
 • Копија од доказ за сопственост и проценка за понудено обезбедување
 • Годишни сметки за минимум последните две години
 • Листа на најголеми должници и доверители на кредитобарателот
 • Листа на членовите на органите на управување и раководење, големина на друштвото, број на вработени, делови на правното лице, во земјата и странство

Контакт со Секторот за кредитирање и комисиони работи:

Тел. 02/3115-844, 02/3114-840 лок. 121, 124, 127.


Банки учеснички кај кои може да се поднесе барање:

ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3200-520
централа: 02/3200-576
contact@sparkasse.com.mk
https://sparkasse.mk

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/510-638
централа: 02/15-600
info@nlb.mk
https://nlb.mk/

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
contact@stbbt.com.mk
https://www.stbbt.mk/

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
kontaktcentar@stb.com.mk
https://www.stb.com.mk

УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

TTK БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3236-456
централа: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk