Цел на кредитната линија:

Оваа кредитна линија има за цел финансирање на инвестициите и развојот на малите и средни трговски друштва.


Намена на кредитната линија:

Набавка на основни средства (минимум 50%) и обртни средства (максимум 50%)


Извори на средствата:

Од сопствени средства.


Квалификувани кредитобаратели:

Потенцијални корисници на кредитите се трговските друштва, регистрирани во Република Северна Македонија, чиј капитал е над 51% во приватна сопственост.Услови на кредитната линија:


Износ на поединечен кредит наменет за крајните корисници:

Минимум: 10.000 ЕУР

Максимум: 500.000 ЕУР

Рок на отплата:

До 11 години со вклучен грејс период од 1 година

Фиксна каматна стапка за краен корисник:

6,5% годишно

Варијабилна каматна стапка за краен корисник:

3,75% годишно (моментално)

Начин на отплата:

Месечна отплата, квартална отплата, полугодишна отплата или отплата согласно специфично утврден и однапред дефиниран план

Забрани и исклучувања:

Проекти од областа на:
 
  • Производство на оружје
  • Игри на среќа
  • Активности кои имаат негативно влијание на екологијата
  • Клонирање

Задолжителна документација:

  • Кредитно барање со Инвестициска програма / Бизнис план
  • Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија
  • Копија од доказ за сопственост и проценка за понудено обезбедување
  • Годишни сметки за минимум последните две години
  • Листа на најголеми должници и доверители на кредитобарателот
  • Листа на членовите на органите на управување и раководење, големина на друштвото, број на вработени, делови на правното лице во земјата и странство

Контакт со Секторот за кредитирање и комисиони работи:

Тел. 02/3115-844, 02/3114-840 лок. 121, 124, 127.


Банки учеснички кај кои може да се поднесе барање:

ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3200-520
централа: 02/3200-576
contact@sparkasse.com.mk
https://sparkasse.mk

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/510-638
централа: 02/15-600
info@nlb.mk
https://nlb.mk/

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
contact@stbbt.com.mk
https://www.stbbt.mk/

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
kontaktcentar@stb.com.mk
https://www.stb.com.mk

УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

TTK БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3236-456
централа: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk