Цел на кредитната линија:

Кредитнатата линија за дигитализација и дигитална трансформација е формирана со цел да овозможат поволна кредитна поддршка при реализација на проекти за дигитализација и дигитална трансформација.


Намена на кредитната линија:

Кредитите од кредитната линија за дигитализација и дигитална трансформација преку банки учеснички се одобруваат за поддршка на проекти за инвестиции во дигитализација и дигитална трансформација.


Извори на средствата:

Сопствени средства на РБСМ.


Квалификувани кредитобаратели:

Корисници на кредити од кредитната линија за дигитализација и дигитална трансформација преку банки учеснички можат да бидат микро, мали и средни трговски друштва.Услови на кредитната линија:


Износ на поединечен кредит наменет за крајните корисници:

 • Минимум: 5.000 евра
 • Максимум: 300.000 евра за основни средства
 • Максимум: 100.000 евра за обртни средства
Рок на отплата:

 • За основни средства:
  До 8 години со вклучен грејс период до 12 месеци
   
 • За обртни средства:
  До 5 години со вклучен грејс период до 6 месеци
Каматна стапка за крајните корисници:

 До 2,9% годишно.

Квалификувани кредитобаратели:

Микро, мали и средни трговски друштва.

Намена:

Набавка на основни средства:

 • Производствена опрема која вклучува компјутеризирани решенија за автоматизирано/ автономно производство или заштеда на инпути,
 • Опрема поврзана со Internet of things (IoT), односно опрема која вклучува сензори, вградени системи, машинско учење, безжични мрежи, контролни системи, смарт решенија за заштеда на енергенси или поддршка на екосистемот и слично,
 • Нов хардвер,
 • Надградба на постоечка производствена опрема со нов софтвер,
 • Нов софтвер,
 • ИТ Лиценци,
 • Изработка на специјализирано (custom made) ERP решение,
 • Изработка на специјализирано (custom made) EDI решение,
 • Вештачка интелигенција (роботи, автономни машини и слично)

 

Набавка на обртни средства: 

 • Изработка и одржување на веб страници,
 • Претплата за постоечко готово Enterprise Resource Planning (ERP) софтверско решение,
 • Претплата за постоечко готово Electronic Data Interchange (EDI) софтверско решение,
 • Трошоци за водење на дигитален маркетинг,
 • Претплата за користење на cloud услуги.

Контакт со Секторот за кредитирање и комисиони работи:

Тел. 02/3115-844, 02/3114-840 лок. 121, 124, 127.


Банки учеснички кај кои може да се поднесе барање:

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3200-520
централа: 02/3200-576
contact@sparkasse.com.mk
https://sparkasse.mk

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
kontaktcentar@stb.com.mk
https://www.stb.com.mk

ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk