Цел на кредитната линија:

 Оваа кредитна линија има за цел финансирање на инвестициите и развојот на малите и средни трговски друштва.


Намена на кредитната линија:

 1. Поддршка на идентификувани проекти и тоа:

Купување на материјални средства:

 • Недвижности
 • Опрема
 • Обртни средства (не повеќе од 30% од вредноста на кредитот)
 

2. Инвестиции во нематеријални средства (развој, планирање и финансирање во фаза на конструкција, како и трошоци за плати и останато поврзано со фазата на истражување и развој)


Извори на средствата:

Европска инвестициска банка во износ од 100.000.000 евра. 


Квалификувани кредитобаратели:

 Како потенцијални корисници можат да се јават трговски друштва во приватна сопственост и кои се регистрирани во Р. Северна Македонија.Услови на кредитната линија:


Износ на поединечен кредит наменет за крајните корисници:

До 250 вработени
Минимум: 10.000 евра
Максимум: 3.500.000 евра
Од 250 до 3.000 вработени
Минимум: 10.000 евра
Максимум: 6.000.000 евра

 

До 250 вработени
Минимум: 10.000 евра
Максимум: 3.500.000 евра


Од 250 до 3.000 вработени
Минимум: 10.000 евра
Максимум: 6.000.000 евра
Рок на отплата:

До 12 години

Вклучен грејс период:

До 24 месеци

Каматна стапка за крајните корисници:

До 1.6 % годишно

Начин на отплата:

Квартална отплата

Квалификувани кредитобаратели:
 • Субјекти кои во тековната во однос на претходната година имаат зголемен обем на работење во висина од најмалку 5% или зголемен извоз од најмалку 5%
 • Субјекти кои имаат спроведено вложување во модернизација, заштеда на енергија, заштита на околина
 • Субјекти кои го зголемиле бројот на вработени,
 • Субјекти кои имаат добра пазарна конкурентност (приходи од работење поголеми од расходи од работење, тековна ликвидност поголема од 0,8 и најмалку 30% приходи од извозот)
Учество на ЕИБ кредитната линија во поддршка на проектот:

До 100%

Исплата и наплата кон БУ:

Во девизи (ЕУР)

Забрани и исклучувања:

Од овој кредитен производ не може да се финансираат претпријатија со дејност:

 • Производство и извоз на оружје
 • Игри на среќа
 • Производство на тутун
 • Активности поврзани со експерименти врз живи животни
 • Активности кои имаат негативно влијание на екологијата
 • Клонирање
 • Активности од областа на трговија со недвижности
 • Проекти со пресметковна вредност поголема од 25 милиони ЕУР
 • Проекти поднесени од компании со над 250 вработени
Останато:

Бројот на вработени не смее да се намалува за време на отплата на кредитот

Провизија за управување за БУ:

Банката учесник може да наплати од крајниот корисник провизија за управување во висина до 1,5% еднократно

Задолжителна документација:

 • Кредитно барање со Инвестициска програма / Бизнис план
 • Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија
 • Копија од доказ за сопственост и проценка за понудено обезбедување
 • Годишни сметки за минимум последните две години
 • Листа на најголеми должници и доверители на кредитобарателот
 • Листа на членовите на органите на управување и раководење, големина на друштвото, број на вработени, делови на правното лице, во земјата и странство

Контакт со Секторот за кредитирање и комисиони работи:

Тел. 02/3115-844, 02/3114-840 лок. 121, 124, 127.


Банки учеснички кај кои може да се поднесе барање:

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
contact@kb.com.mk
https://kb.com.mk

СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
kontaktcentar@stb.com.mk
https://www.stb.com.mk

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
contact@stbbt.com.mk
https://www.stbbt.mk/

НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/510-638
централа: 02/15-600
info@nlb.mk
https://nlb.mk/

ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk

ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3200-520
централа: 02/3200-576
contact@sparkasse.com.mk
https://sparkasse.mk

УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

TTK БАНКА АД СКОПЈЕ

кредитирање: 02/3236-456
централа: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk