Основни информации

ЕИБ 6 кредитната линија обезбедува кредити за трајни обртни средства и за инвестиции за МСП. Каматната стапка за крајниот корисник изнесува до 1,6% годишно. Износот на оваа кредитна линија е 100 милиони евра.