Основни информации

Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд – ЗКДФ, обезбедува кредити за примарно земјоделско производство, за преработка на земјоделски производи и за извоз на земјоделски производи и нивни преработки. Каматната стапка за крајниот корисник изнесува од 4% до 6,5% годишно.