Основни информации

Кредити од сопствени средства на РБСМ наменети за поддршка на мали и средни трговски друштва чиј капитал е над 51% во приватна сопственост за обезбедување на трајни обртни средства и за инвестиции. Фиксната годишна каматна стапка изнесува 6,5% и 6% за извоз, а варијабилната годишна стапка изнесува 3,75%.