Производи

Царински гаранции

 

                                  Гаранции за царински долг при увоз за облагородување

 

    Вид на гаранции:

  Општи гаранции за царински долг при увоз за облагородување.

    Износи:

  Износот на гаранцијата зависи од кредитната способност на 
  компанијата.

  Максимален износ:
  - до 15.375.000 МКД за мали и средни компании и
  - до 24.000.000 МКД за компании кои според Националната
    класификација на дејности спаѓаат во шифрите на дејности - 
    Ц/Б Преработувачка индустрија.

    Рок на важност:

  До 12 месеци.

    Износ кој се гарантира:

  100% од износот на царинскиот долг по основа на увоз на
  материјали за облагородување.

    Гарантиран ризик:

  Ризик од неплаќање на обврските по основ на царински долг
  кон Царинска управа на РСМ при увоз на материјали за
  облагородување.

    Крајни корисници:

  Компании кои вршат увоз на материјали за облагородување и
  повторен извоз.

    Цена:

  Провизијата се наплаќа квартално.

    Обезбедување:

  Меница од компанијата со извршна клазула авалирана од
  сопствениците на компанијата.

  

Формулари за царинска гаранција

 

Повеќе информации за производот може да добиете на телефоните: 02/3115-844, 02/3114-840.

 

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.
Контакт