Производи

Кредитирање

РБСМ кредитира:
- мали и средни претпријатија, регистрирани во РСМ, преку комерцијалните банки т.е. банки учеснички,
- извозни претпријатија, регистрирани во РСМ, преку комерцијалните банки т.е. банки учеснички или директно преку РБСМ,
- општини во РСМ.

Во постапката за добивање на кредит, претпријатијата аплицираат во една од банките учеснички, а извозните компании можат и директно во РБСМ. Времетраењето на постапката од поднесувањето на комплетната документација во банката учесник или во РБСМ, до одобрување на кредитот, трае не повеќе од еден месец.

Видови на кредити:

 • кредит за поддршка на извозот - обртни средства за подготовка на производство наменето за извоз и обртни средства за премостување на периодот од направениот извоз до наплатата на средствата од странскиот купувач;
 • кредит за мали и средни претпријатија - трајни обртни средства и инвестиции од различни извори: ИКЛ-револвинг, РБСМ, ЕИБ, ЕИБ-револвинг;
 • кредит за поддршка на земјоделството и агроиндустријата - примарно производство, преработка и извоз - преку комерцијалните банки или директно преку РБСМ;
 • кредит за микро компании - микро и мали трговски друштва, индивидуални претприемачи, занаетчиски дуќани, приватни трговци, тезги на пазар и други микро и мали стопански субјекти;
 • кредит за енергетика - енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија;
 • кредит за намалување на невработеноста - создавање и одржување на работни места и самовработување со кредитирање
 • кредит со гарантна шема- микро, мали и средни трговски друштва кои немаат доволно обезбедување при аплицирање кај деловните банки;
 • кредити за сместувачки капацитети - микро, мали и средни претпријатија со седиште во РСМ, за купување, изградба и адаптација на мали сместувачки капацитети до 70 легла со стандард не поголем од три ѕвезди;
 • кредити за старечки домови и градинки - микро, мали и средни претпријатија со седиште во РСМ, за изградба и опремување на установи за стари лица и детски градинки;
 • кредити за финансирање на општини во РСМ - за реализација на проекти од ИПА компонента за прекугранична соработка;
 • бескаматни кредити за намалување на влијанието на COVID-19 во економијата - микро, мали и средни трговски друштва.
Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.
Контакт

 

Барање за дополнителен грејс период и рок на отплата за КОВИД-3
 
Контакт
 
Најчесто поставувани
прашања
 
Јавен повик за дополнителен грејс период и продолжување на рок на отплата за КОВИД-3
 
Презентација за Ковид3
 
Линкови