Производи

Кредити за производство, преработка и извоз на земјоделски производи

 

Цел на кредитната линија е подобрување и развој на производните способности кај микро, малите и средните претпријатија чија основна дејност е производство, преработка на земјоделски производи или извоз на земјоделски производи и нивни преработки. Со тоа би се подобрил капацитетот на микро, малите и средните претпријатија за настап на домашниот и странските пазари и би се зголемиле инвестициите, вработеноста и конкурентноста во Република Северна Македонија.  

Корисници
- микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство,
- микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со преработка на земјоделски производи и
- микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со откуп и извоз на примарни земјоделски производи и нивни
  преработки.

 

 

Формулари за аплицирање

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ГРЕЈС ПЕРИОД И РОК НА ОТПЛАТА ЗА „КОВИД 3"                                                               ПЛАСИРАЊЕ НА 16,9 МИЛИОНИ ЕВРА КОН ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ ПРЕКУ РБСМ                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                                               ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                                               ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.