Вести

МБПР осигурува побарувања од купувачи од Косово

МБПР склучи нов договор за реосигурување, со кој и Република Косово се вклучи во листата на земји каде МБПР врши осигурување на побарувања од краткорочни комерцијални ризици (стечај и продолжено неисполнување на обврските од страна на купувачите).
Со новиот договор МБПР ќе им овозможи на македонските извозници да ги осигуруваат своите побарувања кон купувачи од Косово. На тој начин им даваме поддршка на македонските компании за похрабар настап на косовскиот пазар со што пак се овозможува зголемување на извозот.