Вести

Потпишан Меморандум за соработка меѓу МБПР и МАП

На 15.05.2012 год. Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР) и Македонската асоцијација на преработувачи (МАП) потпишаа Меморандум за соработка.

Целта на овој Меморандум е да се зајакне соработката, посебно во делот на пристапот на членките на Асоцијацијата до производите и услугите на МБПР и тоа:

  • осигурување на домашни и странски побарувања, со цел намалување на ризиците од ненаплата на своите побарувања;
  • факторинг со цел овозможување на краткорочни финансиски премостувања и зголемување на ликвидноста на компаниите;
  • кредитирање, односно поголемо вклучување на членките  во користењето на поволните кредитни линии вклучително и кредитната линија од ЕИБ, кредитната линија со гарантна шема за оние бизниси каде проблем е обезбедувањето, кредитната линија за поддршка на извозот каде членките може по принцип на неконкурентност и економска оправданост своите барања да ги поднесуваат до деловните банки учеснички или директно до МБПР како и користење на останатите кредитни линии.

Исто така, целта на Меморандумот е и овозможување почеста размена на информации се’ со цел во иднина креирање на најсоодветни инструменти и механизми за поддршка на македонските компании.

Со доследното спроведување на зацртаното во Меморандумот се очекува подобрување на деловното работење на пооделните компании членки на оваа Асоцијација но и зголемени девизни приливи во државата, развој на земјоделството од каде овие членки ги набавуваат главните суровини, намалување на невработеноста и сл.