Вести

Упатство за забрана на користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес

МБПР, 18.09.2017 - Владата на Република Македонијa на седницата одржана на 12.09.2017 го донесе следното Упатство за забрана на користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес.