Вести

Промена во управувачката структура на МБПР

МБПР, 15.05.2019 - На седницата на Надзорен одбор одржана на 15.05.2019 год. донесена е Одлука бр. 02-1268/1 за именување на вршител на должност член на Управен одбор - главен извршен директор на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.
Мандатот на вршителот на должност член на Управен одбор - главен извршен директор истекува со денот на добивање на согласност од страна на гувернерот на Народна банка на Република Македонија за именување на член на Управен одбор на банката - главен извршен директор.
Со уписот на Кирил Колемишевски за вршител на должност главен извршен директор во трговскиот регистар се брише Драган Мартиновски главен извршен директор поради истек на мандатот.