Вести

Известување за промена на назив на МБПР

Ве известуваме дека на ден 15.07.2019 година, во Трговскиот регистар на Република Северна Македонија запишана е промена на називот на МАКЕДОНСКА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РAЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ.

Новиот назив на банката гласи:

РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

Исто така, ве известуваме дека сите останати информации (адреса, ЕМБС, даночен број, број на сметки, телефон и факс број) како и предметот на работа на банката остануваат непроменети.

Со промената на името, целокупната нова деловна кореспонденција, фактури, нарачки, склучување на нови договори или анекси на постоечки договори ќе се реализираат со новото име на банката.

Оттука, ве молиме да ја земете предвид горенаведената промена при секоја идна комуникација со нашата банка.