Вести

Промена во управувачката структура на РБСМ

16.12.2019 - На седницата на Надзорен одбор одржана на 10.10.2019 год. донесена е Одлука бр. 02-2516/2 за именување на Фарук Исмаили за член на Управен одбор - главен оперативен директор на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.
На 06.12.2019 год. од страна на Народна банка на Република Северна Македонија е донесено Решение бр. 15-32455/7 за издавање претходна согласност за именување на Фарук Исмаили за член на Управниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.
На 16.12.2019 год. со Решение бр. 35020190028248 од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија е извршен упис на Фарук Исмаили за главен оперативен директор на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.
Со уписот на Фарук Исмаили за главен оперативен директор во трговскиот регистар се брише Вељанд Рамадани за вршител на должност главен оперативен директор.