Вести

08.11.2012 - Повлечена е првата транша од кредитната линија од ЕИБ III, 100 милиони евра во износ од 22.230.000 ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 101 проект со пресметковна вредност од 34 милиони ЕУР. Од оваа транша, 79% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години.
Проектите се реализираат преку: НЛБ Тутунска банка ад Скопје, Прокредит банка ад Скопје, Охридска банка ад Охрид, ТТК банка ад Скопје, Шпаркасе банка Македонија ад Скопје и УНИ банка ад Скопје.
МБПР започнува со подготовки за повлекување на нова транша за приоритени проекти, како и транша за кредитирање на МСП.

Македонска банка за поддршка на развојот во соработка со Стопанската комора на Македонија и Регионалните комори, одржува континуирани презентации на новите кредитни линии за мали и средни претпријатија на територијата на РМ со цел нивно промовирање како и обезбедување на поголема информираност а со тоа и достапност на истите до сите потенцијални корисници како што се малите и средни претпријатија во РМ.

Прилеп, 25.10.2012 – На презентацијата учествуваа поголем број мали и средни компании од прилепско-крушевскиот регион кои со интерес ги проследија претставниците на Македонска банка за поддршка на развојот, Александар Станојковски и Дарко Стефановски за подеталните можности кои им стојат на располагање на малите и средни претпријатија. Беа презентирани и образложени неколку кредитни линии, како и другите финансиски инструменти кои можат да им помогнат на компаниите во секојдневното работење. Присутните претставници на малите и средни претпријатија голем интерес покажаа за кредитната линија од 100.000.000 евра со годишна фиксна камата од 5.5% со вклучени банкарски услуги.
Презентацијата беше и медиумски покриена од страна на локалната телевизија на која со поопширни изјави и се обратија претставниците на МБПР со цел да се информираат сите мали и средни компании за производите и услугите на Банката со посебен акцент на кредитната линија за преработка и извоз на земјоделски производи како и кредитната линија од ЕИБ.

 

Охрид, 09.10.2012 – Презентацијата се одржа во просториите на општина Охрид со учество на над 25 компании од охридско-струшкиот регион. На компаниите подетално им беа претставени можностите кои им стојат на располагање, различни кредитни линии и други финансиски производи кои можат да им помогнат во секојдневното работење. Настанот беше проследен и од средствата за јавно информирање.

 

Битола, 21.09.2012 - Во соработка со Регионалната комора со седиште во Битола, Македонска банка за поддршка на развојот одржа презентација на новите кредитни линии наменети за малите и средни претпријатија.
Пред присутните стопанственици презентацијата ја изврши Александар Станојковски. Првично тој се осврна на улогата на Македонската банка за поддршка на развојот со повеќе видови финансиски производи и нивните детални карактеристики што се нудат, како што се: кредитирањето, администрирањето, осигурувањето на домашни и побарувања од странство и како новина, извозниот факторинг.

Од расположивите кредитни линии подетално беа објаснети:
• кредитната линија за откуп, преработка и извоз на земјоделски производи со 3% каматна стапка;
• кредитната линија од земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) со 4%;
• поддршка на МСП, инвестициски кредити од ЕИБ и МБПР со 5,5%;
• поддршка преку приоритетни проекти со 5,5%;
• кредитната линија за поддршка на извозот со 6%;
• кредитната линија од посебниот кредитен фонд до 8% годишна каматна стапка.
Покрај овие линии беа спомнати и трговско-извозното и домашно осигурување, извозното кредитно осигурување на подружници во странство, трговското кредитното осигурување и факторингот.
Оваа презентација беше организирана со цел да им се помогне на малите и средни претпријатија во нивниот развој т.е. да им се објасни на претпријатијата целокупната процедура и потребната документација за аплицирање на ваквите видови кредитни линии и да се има што поголемо искористување на расположивите средства.
Целокупниот настан предизвика интерес кај стопанствениците во регионот и вроди со продуктивна дискусија во текот на презентацијата. Тие истакнаа дека се заинтересирани за користење на ваков вид на средства и за искористување на поволностите што ги нудат овие кредитни линии. Посебен фактор е моменталната состојба во тешки економски услови и проблематична ликвидност, па затоа секоја помош е добредојдена, се заклучи на крајот од настанот.

                           

Кичево, 17.09.2012 - МБПР одржа презентација на новите кредитни линии во просториите на бизнис-центарот „Дра-го“ од Кичево. Настанот беше организиран од Стопанската комора на Македонија и Регионалната комора со седиште во Кичево.
Претставникот од МБПР, Александар Станојковски, пред повеќе од дваесетина компании детално ги презентираше новите кредитни линии како инструменти кои ќе им помогнат на компаниите во започнувањето на нови деловни зафати, како и подобрување на нивните веќе постоечки бизниси. Многу детално беа образложени осигурувањето на побарувањата, како и факторингот, како нов инструмент за поддршка на извозот.
Компанијата „Дра-го“ од Кичево, која се занимава со преработка и продажба на свеж и бел лупен замрзнат костен, пред присутните ги истакна позитивните искуства од соработката на нивната фирма со Банката, во постапката за одобрување на кредит за преработка на костени, која планираат идниот месец да ја пуштат во производство. Присутните претставници на компаниите покажаа голем интерес за кредитните линии на Македонската банка за поддршка на развојот.


Се повикуваат сите заинтересирани микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со преработка на земјоделски производи односно откуп и извоз на земјоделски производи и нивни преработки ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ во МБПР од кредитната линија за финансирање на:

 1. Преработка на земјоделски производи со максимален рок на отплата од 5 години и вклучен грејс период до 1 година (за основни средства) и со максимален рок на отплата од 1,5 години со вклучен грејс период до 3 месеци (за обртни средства). Максималниот износ за оваа кредитна линија е до 300.000 ЕУР (денарска противвредност), а по исклучок за откуп на суровини за преработка на грозје, пченица, овошје и зеленчук износот може да изнесува најмногу до 500.000 ЕУР (денарска противвредност);
 2. Извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки со кои можат да се набават основни и обртни средства за потребите на откуп и извоз, со максимален рок на отплата од 5 години и вклучен грејс период до 1 година (за основни средства) и со максимален рок на отплата до 1,5 години со вклучен грејс период до 3 месеци (за обртни средства). Максималниот износ за оваа кредитна линија е до 300.000 ЕУР (денарска противвредност).

Каматната стапка за квалификуваните крајни корисници е 3% фиксна годишно, при што исплатата и наплатата на кредитот се врши во денари.
Се наплатува и еднократна провизија за управување од 0,8%.
Како квалификувани корисници ќе се сметаат микро, малите и средни претпријатија дефинирани согласно Законот за контрола на државната помош.
Кредитобарателот треба да ги исполнува и следните критериуми:

 • минимално сопствено учество најмалку во висина од 20% од вкупната инвестиција,
 • задоволителен степен на ликвидност и способност за сервисирање на долгот,
 • позитивен финансиски резултат во последната фискална година и
 • да нема достасани неизмирени обврски кон државата.

За обезбедување на кредитот кредитокорисникот треба да понуди хипотека од прв ред на недвижен имот најмалку во висина од 2:1 во однос на износот на одобрениот кредит и пресметаната камата или банкарска гаранција во висина на одобрениот кредит и пресметана камата.

Заинтересираните потенцијални кредитобаратели барањата треба да ги доставуваат до МБПР на адреса: ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 26, п.фах 379, 1000 Скопје, Република Македонија.
Заедно со уредно пополнето Барање за кредит, треба да се достават и следните документи:

 •  Апликација за идентификација на клиентот,
 • Изјава за поврзаност со други физички/правни лица,
 • Инвестициска програма или бизнис план,
 • Информација за тековна состојба на субјектот издадена од Единствениот трговски регистар при Централниот регистар на РМ,
 • Доказ за немање на достасани неподмирени обврски кон државата,
 • Договор за откуп со примарниот производител,
 • Решение за упис во регистар на преработувачи и извозници на земјоделски производи при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 • ЗП Образец,
 • Потписен картон,
 • Изјава за капитална поврзаност,
 • Биланс на состојба и Биланс на успех, најмалку за последната фискална година и заклучни листови со истите дати и заклучен лист за тековната година со последна дата која е прокнижена,
 • Промет на жиро-сметка за тековната година или минимум за последните шест месеци,
 • Аналитички прегледи по коминтенти (купувачи, добавувачи и кредити),
 • Ревизорски извештај (се однесува за трговски друштва кои согласно законот се обврзани да изготват ревизорски извештај),
 • Акционерска книга и книга на удели,
 • Документација за обезбеден пазар за набавка на суровини и продажба на готови производи,
 • Документација за планирани набавки на суровини и продажба на готови производи,
 • Документација за набавки од кредитот,
 • Документација за можно обезбедување,
 • Изјава за задолженост во други банки и финансиски институции.

Повеќе информации за кредитната линија во „Агроиндустрија“или на нашите Контакт телефони.

На 12.07.2012 со почеток во 11:30 часот во просториите на Македонска банка за поддршка на развојот се одржа прес-конференција по повод новите 10,7 милиони евра според Договорот за Нова кредитна линија за преработка и извоз на земјоделски производи, под исклучително поволни услови, со која што се зголемува кредитниот потенцијал на Банката. Овие средства се наменети пред се за фирмите што се занимаваат со преработка на земјоделски производи.

 

Договорот помеѓу МБПР и Владата, со кој што се обезбедуваат средствата беше врачен денеска од страна на вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески на претседателот на Надзорниот одбор на Банката Оливер Костуранов.

   

Претседателот на Надзорниот одбор на Банката, Оливер Костуранов истакна дека овие средства даваат дополнители можности за подобрување и развој на производните и конкурентските способности на малите и средни претпријатија.

МБПР ја нуди оваа кредитна линија под многу поволни услови со каматна стапка од 3% за крајните корисници, рок на отплата до пет години и грејс период од една година за кредити за основни средства и 18 месеци рок на отплата и три месеци грејс период за кредити за обртни средства. Барањата ќе се поднесуваат директно во Македонска банка за поддршка на развојот во Скопје.