Вести

МБПР, 15.05.2019 - На седницата на Надзорен одбор одржана на 15.05.2019 год. донесена е Одлука бр. 02-1268/1 за именување на вршител на должност член на Управен одбор - главен извршен директор на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.
Мандатот на вршителот на должност член на Управен одбор - главен извршен директор истекува со денот на добивање на согласност од страна на гувернерот на Народна банка на Република Македонија за именување на член на Управен одбор на банката - главен извршен директор.
Со уписот на Кирил Колемишевски за вршител на должност главен извршен директор во трговскиот регистар се брише Драган Мартиновски главен извршен директор поради истек на мандатот.

17.04.2019 - Повлечена е првата транша од кредитната линија ЕИБ 5 - 100 милиони евра во износ од 15.160.768 ЕУР. Средствата од оваа транша се наменети за поддршка на 39 проекти со чија реализација се очекува вработување на 158 лица.

МБПР, 13.02.2019 - На седницата на Надзорен одбор одржана на 13.02.2019 год. донесена е Одлука бр. 02-454/3 за именување на вршител на должност член на Управен одбор - главен оперативен директор на Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје.
Мандатот на вршителот на должност член на Управен одбор - главен оперативен директор истекува со денот на добивање на согласност од страна на гувернерот на Народна банка на Република Македонија за именување на член на Управен одбор на банката - главен оперативен директор.
Со уписот на Вељанд Рамадани за вршител на должност главен оперативен директор во трговскиот регистар се брише Бесим Билали главен оперативен директор поради истек на мандатот.

11.09.2018 - Денес во Владата на РМ се потпиша договор за кредит помеѓу ЕИБ и МБПР во износ од 100 милиони евра наменети за финансирање на мали и средни претпријатија и приоритетни проекти. Со потпишувањето на овој договор се отпочнува со реализација на петтата фаза од ЕИБ кредитната линија. Овој нов финансиски договор ја потврдува досегашната интензивната и успешна соработка помеѓу ЕИБ и МБПР за спроведување на кредитни програми за поддршка на МСП и приоритетни проекти започната во 2009 година кога се потпиша првиот договор за кредит. Од тогаш, па до денес, МБПР и ЕИБ потпишаа четири финансиски договори за реализација на кредити во вкупен износ од 350.000.000 ЕУР. Кредитната линија ќе се реализира преку единаесет деловни банки.  

По потпишувањето министерот за финансии Драган Тевдовски, потпретседателот на ЕИБ, Ендру МекДауел и главниот извршен директор на Македонска банка за поддршка на развојот, Драган Мартиновски, го посетија производствено-логистичкиот центар на Пекабеско, компанија која има користено средства од кредитната линија ЕИБ 1.