Kontakt me Sektori për çështje juridike dhe të përgjithshme:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 180, 181, 182, 183.