Shitja e tre automjeteve për pasagjerë

13.10.2022

  • Prona e luajtshme është shitur. Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup publikon shpallje për shitjen e pasurisë së tundshme me anë të licitimit publim me gojë. Pasurit e tundshme përbëhen prej tre automjete motorike të udhëtarëve në pronësi të Bankës përkatësisht:  1. m...