Qasje të lirë tek informacioni publik

Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup

adresa: rr. “Dimitrie Çupovski” nr. 26,
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

telefoni: 02/3115-844, 02/3114-840

faqja e interentit: www.mbdp.com.mk 

Personi zyrtar për ndërmjetësimin e informimit publik:
Vesna Veljanovska, Shefi i Kabinetit
e-mail: info@mbdp.com.mk