Zyrtar për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Vesna Veljanovska, Shefi i Kabinetit
e-mail: dpo@mbdp.com.mk  
tel. 02/3115-844