Politika e privatësisë është një mjet i rëndësishëm për arritjen e respektimit të nenit 16 të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale (“Gazeta zyrtare e RMV” nr. 42/20 dhe 294/21). Kjo politikë e privatësisë ofron informacione të përgjithshme për përpunimin e të dhënave personale kur vizitoni faqen tonë të internetit, si dhe informacione për përpunimin e të dhënave personale që janë të nevojshme për Bankën për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV) për të arritur qëllimet, detyrat e saj ligjore dhe kompetencat. Të dhënat personale përpunohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

Në punën e saj, BZHMV respekton dhe zbaton të gjitha parimet që lidhen me përpunimin e të dhënave personale, në mënyrë që të sigurojë që të dhënat tuaja personale të përpunohen në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale, domethënë që ato janë:

 • përpunohen në përputhje me ligjin, në masë të mjaftueshme dhe në mënyrë transparente në raport me ju ("ligjshmëri, drejtësi dhe transparencë"),
 • mbledhin vetëm për qëllime specifike, të qarta dhe legjitime dhe se ato nuk do të përpunohen në një mënyrë që nuk përputhet me ato qëllime; ("kufizim objektiv"),
 • të përshtatshme, relevante dhe të kufizuara në atë që është e nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat ne i përpunojmë ato ("vëllimi minimal i të dhënave"),
 • të sakta dhe të përditësuara, ku marrim gjithmonë masa për fshirjen ose korrigjimin e menjëhershëm të të dhënave që mund të jenë të pasakta ose të paplota, gjithmonë të udhëhequr nga qëllimet për të cilat i përpunojmë ato ("saktësia"),
 • të mbahet në një formë që na lejon të identifikojmë subjektet e të dhënave personale, por jo më gjatë se sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale, ose më gjatë se periudha e përcaktuar ligjërisht ("kufizimi i periudhës së ruajtjes"),
 • të përpunuara në një mënyrë që siguron një nivel të përshtatshëm të sigurisë së të dhënave personale, duke përfshirë mbrojtjen kundër përpunimit të paautorizuar ose të paligjshëm, si dhe humbjen, shkatërrimin ose dëmtimin aksidental të tyre, duke zbatuar masat e duhura teknike ose organizative ("integriteti dhe besueshmëri").
 
Kontrolluesi i mbledhjeve të të dhënave personale
Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV) me seli në rr. “Dimitrie Çupovski” nr. 26, 1000, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut është kontrolluesi i të dhënave personale.
 
Qëllimet e përpunimit
BZHMV përpunon të dhënat personale për realizimin e qëllimeve, detyrave, detyrimeve dhe kompetencave ligjore, për mbrojtjen jetësore ose shëndetit të njerëzve/punonjësve, mbrojtjen e pronësisë së institucionit, si dhe për përmbushjen e një marrëveshjeje ku subjekti të dhënat personale janë palë kontraktuese, ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave personale përpara qasjes së tij në marrëveshje.
 

Të dhënat e të cilit përpunohen nga banka
BZHMV përpunon të dhëna që lidhen me kategoritë e mëposhtme të subjekteve të të dhënave personale:

 1. Personat fizikë themelues, nënshkrues, persona të autorizuar, pronarë të vërtetë ose të tjerë. për personat juridikë - përdoruesit dhe përdoruesit e mundshëm të produkteve dhe shërbimeve financiare të BZHMV (kredititmi dhe çështje komisionale, sigurimi i kredisë dhe faktoringu, garancitë, financat, etj.),
 2. Personat fizikë ose personat themelues, nënshkrues, persona të autorizuar, pronarë të vërtet ose të tjerë për personat juridikë - furnitorë, ofrues të shërbimeve të nevojshme për funksionimin e BZHMV,
 3. Punonjësit dhe personat e caktuar në BZHMV,
 4. Kandidatët për punësim në BZHMV,
 5. Anëtarët e bordeve dhe organeve të tjera të BZHMV,
 6. Pjesëmarrësit e trajnimeve dhe eventeve të organizuara nga BZHMV,
 7. Vizitorët në faqen e internetit të BZHMV,
 8. Palët dhe vizitorët në BZHMV,
 9. Personat që parashtrojnë ankesa, kërkesa për qasje në informacione të natyrës publike dhe kërkesa për ushtrimin e të drejtave për mbrojtjen e të dhënave personale, dhe
 10. Denoncuesit dhe personat që dyshohet ose dihet se kanë kryer, kryejnë ose do të kryejnë sjellje kriminale, joetike ose të tjera të paligjshme ose të palejueshme që dëmtojnë ose rrezikojnë interesin publik.


Si mbledhim të dhëna personale

Ne mbledhim të dhëna personale përmes kanaleve të ndryshme, përkatësisht:

 

Kategoritë e përdoruesve të të dhënave personale
Aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale kryhen nga persona të autorizuar të punësuar nga BZHMV.
Ne nuk i ndajmë të dhënat tuaja me palët e treta, përveç në rastet e mëposhtme:

 1. Në rastin e punësimit të ofruesve të shërbimeve - përpunuesve të të dhënave personale, të cilët janë të detyruar të veprojnë sipas udhëzimeve të BZHMV dhe të sigurojnë mbrojtje adekuate të të dhënave personale gjatë ofrimit të atyre shërbimeve,
 2. Me kërkesë të organeve gjyqësore ose të tjera kompetente, institucioneve dhe subjekteve dhe organeve të tjera për ushtrimin e kompetencave të tyre dhe vetëm në rast se ekziston detyrimi ligjor (gjykata, MPB, Agjencia për mbrojtjen e të dhënat personale, noterët, përmbaruesit, Qeveria e RMV, Ministria e financave e RMV, etj.)


Transferimi i të dhënave personale
BZHMV mund të transferojë të dhëna personale nga disa kategori të subjekteve të të dhënave personale në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian (BE) ose Hapsirës ekonomike evropiane (EEA), për të cilat BZHMV  njofton Agjencinë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe vazhdon të mbrojë të dhënat personale duke aplikuar të përshtatshmet masat mbrojtëse në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale që rregullojnë transferimin e të dhënave personale.

 
BZHMV gjithashtu mund të transferojë të dhëna personale nga disa kategori të subjekteve të të dhënave personale në vende të tjera që nuk janë anëtare të BE-së dhe EEA-së, ku BZHMV siguron mbrojtjen e të dhënave personale përmes pajtueshmërisë së vazhdueshme dhe aplikimit të masave të përshtatshme mbrojtëse për mbrojtje në lidhje me përpunimin në lidhje me transmetimin, dhe në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale.
 
 
Koha e ruajtjes së të dhënave të mbledhura
Të dhënat që mbledhim mbahen në përputhje me ligjin dhe për periudhën e nevojshme për të arritur qëllimin e përpunimit, përveç rasteve kur rrethanat kërkojnë një ruajtje më të gjatë (p.sh. për të hetuar një virus ose sulm me qëllim të keq përmes përdorimit të faqes së internetit të BZHMV, për të hetuar shkelje e sigurisë fizike të BZHMV-së, si dhe raste të tjera për të cilat, sipas ligjit, është e nevojshme të sigurohet materiali dëshmues).

Pas përmbushjes së qëllimit për të cilin janë përpunuar të dhënat, dhe nëse nuk ka bazë tjetër ligjore ose detyrim ligjor për të ruajtur të dhënat personale, ato fshihen, asgjësohen ose anonimizohen në përputhje me rrethanat.

 
Masat për mbrojtjen e të dhënave personale
Funksionimi dhe veprimet e BZHMV në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale të subjekteve të të dhënave personale që përpunohen nga BZHMV janë plotësisht në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale në RMV. Ai nënkupton një sistem plotësisht të futur masash teknike dhe organizative për besueshmërinë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale, si p.sh.
 
 • zbatohen procedura strikte sigurie për të reduktuar rrezikun e shkeljes së sigurisë së të dhënave personale si zbulimi i paautorizuar, qajsje e paautorizuar në të dhënat personale të personave fizikë dhe incidente të tjera të sigurisë;
 • pajisjet/lokalet ku ruhen të dhënat personale janë të vendosura në një mjedis të sigurt me qasje të kufizuar fizik;
 • përdoren mure mbrojtëse (firewall) zjarri, fjalëkalime të forta, programe antivirus dhe masa të tjera për mbrojtjen e të dhënave personale (p.sh., enkriptimi dhe pseudonimizim).
 • vetëm personat e autorizuar kanë qasje në të dhënat personale brenda BZHMV, dhe autorizimet janë të rregulluara në përputhje me proceset e punës në bankë;
 • punonjësit e BZHMV janë të përkushtuar për të garantuar besueshmëri;
 • BZHMV zhvillon trajnime të rregullta për mbrojtjen e të dhënave personale për punonjësit, gjë që siguron një nivel të kënaqshëm ndërgjegjësimi brenda organizatës


Cilat janë të drejtat tuaja?

Të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave personale janë:

 1. E drejta për informacion dhe qasje në të dhënat personale,
 2. E drejta për të korrigjuar të dhënat personale,
 3. E drejta për të fshirë të dhënat personale,
 4. E drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale,
 5. E drejta për transferim të të dhënave,
 6. E drejta e kundërshtimit dhe miratimi i automatizuar i vendimeve individuale,
 7. E drejta për të tërhequr pëlqimin.
Subjekti i të dhënave personale, me kërkesën e tij, mund të marrë informacione për:
 • nëse përpunohen të dhënat personale për subjektin që paraqet kërkesën;
 • cilat kategori të të dhënave personale përpunohen;
 • për çfarë qëllimesh dhe cila është baza ligjore;
 • përdoruesit ose kategoritë e përdoruesve;
 • burimet e të dhënave personale;
 • kushtet e ruajtjes së të dhënave personale
 • nëse të dhënat personale u transferohen vendeve të treta apo organizatave ndërkombëtare.

Për të ushtruar të drejtat tuaja, ju mund të paraqisni një kërkesë personalisht ose përmes një përfaqësuesi. Formulari gjendet në linkun e mëposhtëm:

Nëse i keni dhënë pëlqimin BZHMV për përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin në çdo kohë, pa cënuar ligjshmërinë e përpunimit që ishte bazuar në pëlqimin përpara se të tërhiqej, kur kryhet përpunimi. në bazë të nenit 10 paragrafi (1) alineja 1 ose në bazë të nenit 13 paragrafi (2) pika 1) të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

Për informacion shtesë dhe/ose ushtrim të të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të dhënave personale.


E drejta për të paraqitur një kërkesë në AZLP
Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale (AZLP) është organ shtetëror që është përgjegjës për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së aktiviteteve që ndërmerren gjatë përpunimit të të dhënave personale në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si mbrojtje e të drejtave themelore dhe liritë e personave fizik në lidhje me përpunimin e të dhënave personale (www.azlp.mk).

Nëse besoni se mënyra në të cilën BZHMV përpunon të dhënat tuaja bie ndesh me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mund të paraqisni një kërkesë në Agjencinë për mbrojtjen e të dhënave personale.

 
Ndryshimi i Politikës së Privatësisë
Politika e privatësisë do të ndryshohet dhe plotësohet rregullisht sipas ndryshimeve që kanë ndodhur. Kjo politikë e Privatësisë për herë të fundit u përditësua më 8 mars të vitit 2024.
 

 

Deklaratë për privatësinë gjatë video mbikëqyrëse