Thirrje publike për një periudhë shtesë mospagimi dhe zgjatje të periudhës së shlyerjes (Kovid-3)

02.12.2021

 Të nderuar,

Në përputhje me Marrëveshjen për administrimin e fondit për ndërmarrjet mikro dhe të vogla të lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV) e arkivuar me nr. 10-7500/2 të datës 12.11.2020 dhe Aneksit të marrëveshjes për administrimin e një fondi për sipërmarrjet mikro dhe të vogla, arkivuar me nr.26-8774/2, datë 26.11.2021, BZHMV publikon këtë thirrje publike, e cila ofron mundësinë për herë të tretë huamarrësit e kredive painteres nga Fondi për sipërmarrjet mikro dhe të vogla (Kovid3), për të paraqitur kërkesë për përcaktimin e një periudhe mospagese shtesë prej 12 muajsh dhe zgjatje përkatëse të afatit të shlyerjes së kredisë për 12 muaj.

Nisur nga e lartëpërmendura, Ju ftojmë që brenda 10 ditëve nga data e publikimit të kësaj Thirrje publike, të paraqisni një kërkesë në BZHMV për zgjatjen e periudhës së mospagimit dhe afatit të shlyerjes së kredisë së miratuar nga fondet e “Kovid3” linja e kreditit në formularin e mëposhtëm të internetit.
 

Si kusht për miratimin e kërkesës për përcaktimin shtesë të periudhës së zgjatur të mospagesës zgjatjen e afatit të shlyerjes së kredisë, përdoruesi i kredisë, para se të parashtrojë kërkesën, ka shlyer të gjitha detyrimet e duhura në lidhje me kryegjën dhe interesin e një kredie nga linja e kredisë nga Fondi për ndërmarrjet mikro dhe të vogla (Kovid 3).

Kërkesa e paraqitur për një afat shtesë dhe periudhë mospagimi nuk eliminon të drejtën për të paraqitur kërkesë për shlyerjen e borxhit prej 30% të shumës së kredisë në të ardhmen, sipas kritereve të përcaktuara në marrëveshjen e kredisë.

 

Thirrja është e vlefshme që nga data 11.12.2021 kur është dita e fundit për paraqitjen e kërkesave.

Kërkesa në Shtojcën 1 duhet të përmbajë të dhënat bazë për subjektin përdorues të kredisë: emrin e shoqërisë:emrin e kompanisë-kredishfrytëzuesit, numrin amë të kompanisë, numrin dhe datën e lidhjes së kontratës. E njëjta duhet të nënshkruhet nga një person i autorizuar me vulë nga subjekti përfitues i kredisë dhe në formë të skanuar (.pdf ose imazh) t'i bashkëngjitet formularit të internetit për paraqitjen e kërkesës në BZHMV.

Kërkesa skanohet dhe ruhet me emrin në vijim: numri i kontratës emri i kompanisë dhe vendi (p.sh. 1745 FIRMA DOOEL Shkup) dhe është bashkangjitur si fajll në formularin e mëposhtëm të internetit.
 

Për kërkesat e miratuara për përcaktimin shtesë të një periudhe shtesë mospagimi prej 12 muajsh dhe zgjatjen përkatëse të afatit të shlyerjes së kredisë, huamarrësit do të njoftohen nga BZHMV në e-mailin e tyre të regjistruar në gjendjen aktuale dhe do t'u dërgohen atyre për nënshkrimin dhe Aneksin e marrëveshjes së kredisë.

 
 Linqet:

- Kërkesa për një periudhë shtesë mospagese dhe afat shlyerjeje kredie të miratuar nga "Kovid3"
- Formulari i internetit të cilit i është bashkangjitur Kërkesa

 

Për të gjitha pyetjet kontaktoni në: kreditiranje@mbdp.com.mk

 

 
Shtojca 1 - Kërkesa për një periudhë shtesë mospagimi dhe afati i pagesës së kredisë miratuar nga "Kovid 3"

 
Shtojca 1
 
Drejtuar

Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut
Sektori i kredititmit dhe garancive
rr. Dimitrie Çupovski nr. 26
1000, Shkup

 
 
  
KËRKESË
për një periudhë shtesë mospagimi dhe afat të shlyerjes së kredisë
miratuar nga linja kreditore e Fondit për Ndërmarrjet Mikro dhe të Vogla (Kovid3).
 
 
 
Nga kredishfrytëzuesi ________________________________________________ (emri i kompanisë në format: EMRI I FIRMËS SHPK/SHPKNJP/TI, qyteti), me NUIS _________ (numri unik i subjektit), përfitues i një kredie pa interes nga Fondi për ndërmarrjet mikro dhe të vogla (Kovid3) linjë krediti, me numër të marrëveshjes FNMV/DIR/0/_______ datë _________________.
 

Sipas mundësisë së dhënë në thirrjen publike të publikuar në faqen e Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, kërkojmë që të na jepet edhe 12 (dymbëdhjetë) muaj periudhë shtesë për mospagimin e kryegjës dhe afati i pagesës së kredisë të zgjatet për të njëjtën periudhë në bazë të kryegjës së papaguar.

Deklarojmë se nuk e kemi kryegjën dhe interesin të papaguar për këtë kredi.
 
 
Me respekt,
 
 

                                                                                                                  (vulë)                       

                                                                                                                                                                                                                                  Udhëheqës/Person i Autorizuar
 

                                                                                                                                                                                                                                                          nënshkrim sh.d.

                                 

                                                                                                                                                                                                                       telefon per kontakt: ________________
                                                                                                                                                                                             adresën e postës elektronike:  ____________________

 
 
 

Kërkesa plotësohet, nënshkruhet dhe shtypet.
Kërkesa është bashkangjitur në formë të skanuar (.pdf ose imazh) në formularin e mëposhtëm të internetit.
Për të gjitha pyetjet kontaktoni: kreditiranje@mbdp.com.mk