THIRRJE PUBLIKE NR. 1 Linja kreditore pa interes për kapital

05.05.2022

I. LËNDA E THIRRJES PUBLIKE

Lëndë e kësaj thirrjeje publike është dorëzimi i kërkesës për kredi nga linja e kredisë pa interes për kapital qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike për mbështetjen e drejtpërdrejtë të kompanive mikro, të vogla dhe të mesme, sipërmarrësve individualë dhe zejtarëve që paguajnë të ardhura reale. tatimore dhe janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mjetet nga të cilat do të realizohet kreditimi i linjës kreditore pa interes për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike janë siguruar në shumë prej 310.000.000 denarë.


II. KUSHTET PËR MIRATIM TË MJETEVE

Mjetet nga linja e kredisë pa interes për kapital qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike do të jepen në kushtet e mëposhtme:

Qëllimi i kredisë:
Për kapital qarkullues për të mbështetur kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike.

Shuma e kredisë:

• Shuma minimale: 185.000 denarë,
• Shuma maksimale: 3.000.000 denarë.

Mënyra e plasimit:
Kredia e miratuar i paguhet kredimarrësit drejtpërdrejtë në përputhje me udhëzimet e paraqitura në Kërkesën për kredi.

Afatet për pagesë:
Kreditë nga linja e kredisë pa interes për kapital qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike do të miratohen:
• Me afat shlyerje prej 12 muaj me përfshirje të periudhës së mospagesës prej 6 muaj dhe
• Me afat shlyerje prej 18 muaj me përfshirje të periudhës së mospagesës prej 6 muaj.
Pagesa e kredisë nga ana e kredishfrytëzuesit do të bëhet në periudha kuartale të pagesës.

Kriteret për miratim:

Kërkuesit e kualifikuar të kredisë janë:
Shoqëri tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (në pajtim me gjendjen aktuale) si dhe NT dhe zejtarët (të cilët paguajnë tatim të të ardhurave reale) aktiv në klasën e veprimtarive nga Lista e klasave të pranueshme të veprimtarive për financim (veprimtaria përcaktohet në pajtim me veprimtarinë prioriotare të theksuar në Gjendjen aktuale).

 

Lista e klasave të pranueshme të veprimtarive:

Shifra   Emrat
01.11   Mbjellja e drithërave (përveç orizit), bishtajore dhe fara vajore
01.12  Mbjellja e orizit
01.13  Mbjellja e perimeve, ftua dhe shalqi, perime rrënjë dhe kërcell
01.14  Mbjellja e kallam sheqerit
01.21  Rritja e rrushit
01.24  Rritja e frutave me mollë dhe kocka
01.30  Kultivimi i materialit fidanor
01.41  Ruajtja e lopëve qumështore
01.42  Ruajtja i bagëtive dhe buallicave të tjera
01.45  Rritja e deleve dhe e dhive
01.46  Ruajtja e derrave
01.47  Ruajtja e shpendëve
10.11  Përpunimi dhe konservimi i mishit
10.12  Përpunimi dhe konservimi i mishit të shpendëve
10.13  Prodhimi i mishit të kafshëve dhe shpendëve
10.31  Përpunimi dhe konservimi i patateve
10.32  Prodhimi i lëngjeve të frutave dhe perimeve
10.39  Përpunime të tjera dhe konservim të frutave dhe perimeve
10.41  Prodhimi i vajrave dhe yndyrave
10.42  Prodhimi i margarinës dhe yndyrave të ngjashme ushqimore
10.51  Përpunimi i qumështit dhe prodhimi i djathit
10.52  Prodhimi i akullores
10.61  Prodhimi i produkteve të mullirit
10.62  Prodhimi i niseshtesë dhe produkteve të niseshtesë
10.71  Prodhimi i bukës, ëmbëlsirave (torte, byrekë) në gjendje të freskët dhe biskota (keks)
10.72  Prodhimi i bukës së thatë dhe biskotave, prodhimi i ëmbëlsirave dhe brumërave të konservuara
10.73  Prodhimi i makaronave, njokut, kuskusit dhe pastave të ngjashme
10.81  Prodhimi i sheqerit
10.82  Prodhimi i kakaos, çokollatave dhe ëmbëlsirave
11.02  Prodhimi i verës së rrushit

 

Kredikërkuesit duhet t’i plotësojnë kriteret në vijim:
• Janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut,
• Janë së paku 51% në pronësi private,
• Nuk kanë pagesa të pashlyera ndaj shtetit të dëshmuar me vërtetim nga DAP jo më të vjetër se 31.12.2021,
• Nuk janë në procedurë falimentimi ose likuidimi,
• Kanë parashtruar llogari vjetore në Regjistrin qendror për vitin 2021, pavarësisht nga muajt e punës,
• Kanë të regjistruar pronarë të vërtetë në Regjistrin për pronarë të vërtetë në kuadër të Regjistrit qendror të RMV-së nëse është tatimpagues (Gjendja aktuale për pronarin e vërtetë, vërtetim për pronarin e vërtetë),
• Në përputhje me raportet financiare për vitin e fundit fiskal kanë kryegjë dhe rezerva (të cekur në bilancin e gjendjes në paragrafin AOP 65), jo më pak se 30% nga shuma e kredisë së kërkuar (ky kriter nuk zbatohet tek zejtarët dhe TI),
• Sipas të dhënave nga regjistrit të kredisë të BPRMV-së me gjendjen prej 31.01.2022, atë janë në kualifikim më të mirë ose të barabartë me B (bëhet llogaritja e rrezikut mesatar) ose të cilat nuk kanë ekspozim kreditor. Përjashtim është nëse ekspozimi i përgjithshëm i kredisë së bankave ndaj klientit të caktuar është më e vogël se 10.000 denarë,
• Nuk janë shfrytëzues të kredisë nga "Kovid 3" dhe “Kovid 4” linja kreditore, (si shfrytëzues llogaritet secili ai i cili ka lidhur marrëveshje me BPRMV për këtë linjë kreditore),
• Në momentin e parashtrimit të aplikacionit për kredi nuk kanë obligime të papaguara në shumë më të madhe se 10.000 denarë, si shfrytëzues të "Kovid 1" dhe "Kovid 2" linjës kreditore.


Grant komponenti
Për secilin shfrytëzues të kredisë parashihet një komponent granti, i cili konsiston në fshirjen e një pjese të borxhit në bazë të principalit, me kusht që të mos ketë vonesë në shërbimin e kredisë për më shumë se 60 ditë dhe për shuma më të mëdha se 10.000 denarë, si në vijim:

• për kreditë me afat shlyerje 12 mujore me grejs-periudhë 6 mujore jepet grant prej 20% të principalit dhe
• për kreditë me afat shlyerje 18 mujore me grejs-periudhë 6 mujore jepet grant prej 10% të principalit.

Shlyerja e parakohshme e kredisë nga huamarrësi përjashton të drejtën për një grant të plotë.
Borxhi do të shlyhet nga këstet e fundit të kredisë.

Shkalla e interesit për shfrytëzuesit e kredive
Shkalla e interesit për shfrytëzuesit e kredisë përcaktohet në shumën prej 0% në nivel vjetor.
BZHMV-ja nuk do të paguajë provizion nga shfrytëzuesi i kredisë për përpunimin e aplikacioneve për kredi.

Siguria
Kredia sigurohet me një kambial nga kredimarrësi i vlefshëm nga një prej pronarëve të kredimarrësit, me një kambial për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve pas kambialit në formën e një akti noterial me një klauzolë ekzekutive.
Shpenzimet e vendosjes së kolateralit bien mbi kredimarrësin.

Të tjera
BZHMV-ja në emër dhe për llogari të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut pas miratimit të mjeteve, do të lidhë marrëveshje për kredi me shfrytëzuesin e kredisë.


III. SUBJEKTET TË CILAT KANË TË DREJTË PARASHTRIMI TË APLIKACIONIT PËR KREDI
Të drejtë për parashtrimin e aplikacioneve për kredi kanë shoqëritë tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (në pajtim me gjendjen aktuale), ndërmarrësit individual, zejtarët të cilët paguajnë taksat, të ardhurat reale dhe të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pajtim me dispozitat pozitive dhe janë në kryesinë themelore në pronësi private të subjekteve juridike dhe fizike prej së paku 51%, në pajtim me Listën e klasave të pranueshme të veprimtarisë për financim (veprimtaria përcaktohet në pajtim me veprimtarinë prioritare të theksuar në Gjendjen aktuale).
Kredimarrësi mund të kontrollojë klasifikimin e tij sipas madhësisë duke inspektuar statusin e tij aktual.


IV. DOKUMENTACIONI I OBLIGUESHËM
Dokumenti pa të cilin nuk do të përpunohet kërkesa për kredi është Kërkesa për kredi nga kredikërkuesi, që është formular i publikuar në ueb-faqen e bankës dhe që përmban informacionet themelore të kredikërkuesit, shumën e kredisë që e kërkon, instruksionet e pagesës, dhe informacione të tjera.

Dokumentacioni i obligueshëm që kredikërkuesi obligohet ta parashtrojë në thirrjen publike është si në vijim:
1. Kërkesa për kredi (formular i publikuar në ueb-faqen e bankës),
2. Aplikim për regjistrim të klientit - subjektit juridik (formular i publikuar në ueb-faqen e bankës),
3. Deklaratë për lidhje me subjekt të tjera juridike/fizike (formular i publikuar në ueb-faqen e bankës),
4. Deklaratë për pronësi ekzistuese të bartësit të funksionit publik (formular i publikuar në ueb-faqen e bankës),,
5. Deklaratë për kontroll të ekspozimit të kredisë (formular i publikuar në ueb-faqen e bankës),
6. ZP formular  (formular për nënshkrim të vërtetuar),
7. Dëshmi se nuk ka pagesa të pashlyera të tatimeve dhe kontributeve ndaj shtetit– Certifikatë nga DAP (jo më të vjetër se 31.12.2021),
8. Gjendja aktuale  jo më e vjetër se 6 muaj (nga Regjistri qendror i RMV-së),
9. Gjendja aktuale për pronarin e vërtetë  jo më e vjetër se 6 muaj (nga Regjistri qendror i RMV-së),
10. Llogaria vjetore përfundimtare (31.12.2021) (nga Regjistri qendror i RMV-së),
11. Dëshmi se nuk është hapur procedurë falimentimi, gjegjësisht likuidimi - Vërtetim për falimentim dhe Vërtetim për likuidim (nga Regjistri qendror i RMV-së) jo më e vjetër se 6 muaj.


V. KRITERET PËR VENDOSJE PËR NDARJEN E MJETEVE
Kredishfrytëzues i kualifikuar i cili përmbush kriteret për miratimin e kredisë sipas parimit "I PARI I ARDHUR, I PARI I SHËRBYER"”.
Kërkesat e kredive përpunohen në mënyrë kronologjike siç vijnë në e-mail: eekriza@mbdp.com.mk
 

VI. PËRPILIMI DHE PARASHTRIMI I APLIKIMIT PËR KREDI
Aplikimi për kredi me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet vetëm nëpërmjet mënyrës elektronike, në e-mail adresën në vijim: eekriza@mbdp.com.mk
Kërkesat e parashtruara për kredi shpërndahen në mënyrë të automatizuar, pas kësaj gjatë aplikimit është e domosdoshme të respektohen rregullat në vijim:
- Në titullin (Subject) të e-mailit me të cilin parashtrohet Aplikimi për kredi të ceket emri i kompanisë qyteti dhe forma juridike me shkronja latine, si për shembull: Vardar Berovo DOOEL
- Nëse aplikimi parashtrohet në dy ose më shume mesazhe, titulli (Subject) i porosive duhet të jetë i njëjtë ashtu si në mesazhin e parë, pa shtesa të tjera si për shembull: 1, 2, pjesa e dytë, covid4, kovid, etj.
- Shtojcat nuk duhet ta kalojnë madhësinë prej 8MB dhe duhet të parashtrohen në formë si pdf, zip ose .rar format. Aplikimi për kredi është dokument i obligueshëm dhe çdo dokumentacion tjetër i parashtruar nuk do të shqyrtohet deri sa të parashtrohet Aplikimi për kredi. Aplikimi për kredi duhet të plotësohet në tërësi.

Aplikacioni për kredi dhe dokumentet shoqëruese formularët e të cilëve janë caktuar nga banka, rekomandohen të plotësohen në mënyrë elektronike, në kompjuter, ose nëse ajo është e pamundur, atëherë të plotësohen me shkronja të shtypit të lexueshme.
Aplikacionet për kredi mund të nënshkruhen me dorë ose me certifikatë digjitale. Kredikërkuesi mund të parashtrojë vetëm një aplikacion për kredi.

 

VII. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Aplikacionet për kredi në lidhje me thirrjen publike parashtrohen në afat prej 15 ditësh, me fillim prej 11 maj 2021 nga ora 09:00 dhe përfundon më 26 maj 2022 në ora 09:00.
Përpunimi i aplikacioneve të arritura të kredive fillon me përfundimin e thirrjes publike.
Dokumentet të cilat parashtrohen në konkursin publik janë të pakthyeshme.
Aplikacionet joadekuate të kredive të kredishfrytëzuesve jo të kualifikuar nuk do të shqyrtohen.
Aplikacionet e pakompletuara të kredive nuk do të shqyrtohen deri sa të plotësohen.
Aplikacionet e pakompletuara të kredive nuk do të shqyrtohen deri sa të plotësohen.
Dokumentet e arritura pa Aplikacion për kredi (formular në ueb-faqen e bankës) nuk do të përpunohen derisa nuk parashtrohet Aplikacion për kredi.
Banka nuk bart kurrfarë shpenzime që dalin me përgatitjen, përpilimin dhe parashtrimin e aplikacioneve për kredi, ashtu që pjesëmarrësi i thirrjes publike nuk ka të drejtë në kompensim të çfarëdo shpenzime në bazë të pjesëmarrjes në këtë thirrje publike.
Banka do t`i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve iu është miratuar kredia në bazë të Aplikimit për kredi, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka do t'i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve u janë refuzuar aplikimet, me shkakun e refuzimit, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka nuk do të njoftojë në mënyrë individuale aplikuesit e kredisë aplikacionet e të cilëve të kredive janë arritur pas harxhimit të mjeteve.
Për harxhimin e mjeteve në lidhje me Thirrjen publike të publikuar, Banka do të njoftojë nëpërmjet ueb-faqes së saj.
Të gjitha informacionet dhe formularët që kanë të bëjnë me thirrjen publike, mund të gjenden në ueb-faqen e bankës www.mbdp.com.mk.