Instrukcione për pagesën e detyrimeve sipas linjave të kreditit: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3", "KOVID-4", "Shoqërit radiodifuzive" dhe "EC Krizës"

01.03.2023